«Ядро құрылымы және элементар бөлшектер физикасы» пәні


с. 1
Бағдарлама мамандық бойынша түсу емтиханын тапсыру үшін дайындалуға арналған. Емтихан билеттеріндегі сұрақтардың құрылымы төменде берілген тақырыптардан ерекшеленеді.
«Ядро құрылымы және элементар бөлшектер физикасы» пәні 1. Ядролардың негізгі қасиеттері, ядролар құрылысы

Ядролық-физикалық сипаттамалар, заряд, масса, радиус, ядро моменті, спин, магнит моменті, электрлік квадрупольді момент, байланыс энергиясы, ядролар тұрақтылығы, ядролық күштер, ядро деңгейлері, ядролық реакциялар, радиоактивтілік, ядролар белгілеу жүйесі, атом ядросының құрылым теориясы.


 1. Атом ядросының үлгілер

Атом ядросы үлгілері. Вайцзеккер формуласын қорытып шығару. Беттік керілу эффектісіне түзету, кулондық тебілуге түзету, протон-нейтрон асимметриясына түзету, жұптылықтың әсеріне түзету.


 1. Әсерлесудің фундаменталдық түрлері

Әсерлесудің төрт түрі: гравитациялық, электромагниттік, күшті, әлсіз.


 1. Радиоактивті ыдыраулар

Радиоактивті ыдырау заңы, радиоактивті ыдырау сәулелерінің түрлері, альфа-ыдырау, бета-ыдырау, гамма-ыдырау (изоөлшемді ауысу), радиоактивтіліктің арнайы түрлері

«Ядролық реакцияның кинематикасы» пәні


 1. Ядролық реакциялар түрлері және жалпы сипаттамалары

Ядролық реакциялар механизмдері, құрама ядро, қоздыру энергиясы, реакция каналдары, тікелей ядролық реакцилар, реакцияның шығысы. 1. Ядролық реакциялар кезіндегі сақталу заңдары

Энергияның сақталу заңы, импульстің сақталу заңы, импульс моментінің сақталу заңы, басқа сақталу заңдары.
 1. Элементар бөлшектердің кинематикасы

Релятивистік кинематиканың жалпы қағидалары, эффективті қималар және координаталар жүйесі өзгерген кезде олардың түрленуі, екі бөлшектің пайда болуымен жүретін әсерлесу кинематикасы, үш бөлшектің пайда болуымен жүретін әсерлесу кинематикасы, көптік процесстер.
 1. Ядролық реакциялар қималары

Ядроның эффективті қимасы, ядроның толық қимасы, әр түрлі шығыс каналдары бар реакциялар қималары, интегралды қима, дифференциалды қима, парциалды қима.
«Ядролық физиканың тәжірибелік әдістері» пәні


 1. Сәулеленуді тіркеу

Детекторларға қойылатын негізгі талаптар және олардың сипаттамалары, ионизациялық - сәулелену арқылы пайда болған иондар, сцинтилляциондық - арнайы затта пайда болған жарық жарқырауын тіркейді, калориметрлік - жылулық әсер бойынша тіркеу.


 1. Детекторлар, тіркеуіштер және камералардың жұмыс істеу ерекшеліктері

Детекторлар, тіркеуіштер және камералардың топтастыру. Жұмыс істеу қағидалары, ерекшеліктері және сипаттамалары. Жұмыс эффективтілігі. Энергетикалық рұқсат етілу.


 1. Бөлшектердің әсерлесуі

Ауыр зарядталған бөлшектер - протондар, альфа -бөлшектер, мезондар және т.б, электрондар, гамма- кванттардың затпен әсерлесуі, эффективті жүріс
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет:


 1. Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. Ядерная физика. М., Наука, 1972.

 2. Мухин А.Б. Введение в ядерную физику.

 3. Д.И. Блохинцев. Введение в квантовую механику

 4. Под ред. К. Зигбана. Альфа-, бета и гамма-спектроскопия. М.: Атомиздат, 1969.-675 с.

 5. Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. М.: Атомиздат, 1971. 384 с.


Қосымша әдебиет:


 1. В.И. Руськин. Путь в микромир. Алма-Ата, Казахстан, 1982.

 2. Немец О.Ф., Гофман Ю.В. Справочник по ядерной физике. Киев.: Наукова Думка, 1975.- 415 с.

 3. Аверкиев В.В. и др. Лабораторный практикум по экспериментальным методам ядерной физики. М.: Энергоатомиздат, 1986.- 429 с .

 4. Калашникова В.И., Козодаев М.С. Детекторы элементарных частиц. М.: Наука, 1966.-421 с.

 5. Дмитриев П.П. Выход радионуклидов в реакциях с протонами, дейтронами, альфа-частицами и гелием-3. Справочник. М.: Энергоатомиздат.- 1986, 269 с.

 6. Скачков А.Б. и др. Сборник задач по ядерной физике. М.: Наука, 1968.- 243 с.

 7. Козлов В.Ф. Фотографическая дозиметрия ионизирующих излучений. М.: Атомиздат, 1964.-156 с.

 8. Справочник по ядерной энерготехнологии./ Под ред. В.А. Легасова. М.: Энергоатомиздат, 1989.751 с.

 9. Асмолов В.Г. и др. Авария на Чернобыльской АЭС: год спустя./ Атомная энергия, 1988, т.64, вып.1, с.3-23.

с. 1

скачать файл