Семинар 15 сағат Зертханалық сағат Ағымдық бақылау саны 2 СӨЖО(аудиторлық)


с. 1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Факультеттің әдістемелік кеңесі

отырысында

«БЕКІТІЛДІ»
Төрайымы_________________

«____»________________2008СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus`)

пән бойынша БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ПСИХОЛОГИЯСЫ
мамандығы АГРОИНЖЕНЕРИЯ 050809

кәсіптік оқыту -050120

оқыту түрі КҮНДІЗГІ

Барлығы__1___ кредит

Курс___1

Семестр__1___

Дәріс__15__ сағат

Семинар__ 15___ сағат

Зертханалық ______ сағат

Ағымдық бақылау саны_2___

СӨЖО(аудиторлық) сағат_15___

СӨЖ сағат_____


Барлық аудиторлық сағат саны _____
Барлық аудиторлық емес сағат саны
Барлық сағат саны___ 45_____

Өскемен, 2008

Силлабус оқу бағдарламасының негізінде жасалды

Силлабус жалпы психология кафедрасының отырысында қаралды және қолданысқа ұсынылды


«__7_»__ 2008ж . Хаттама №_9_

Жалпы психология кафедрасының

меңгерушісі, пс.ғ.к. ____________________ Ж.К.Аубакирова


 1. Пәннің аты Еңбек және басқару психологиясы

 2. Пәннің мақсаты мен міндеті:

Курстың мақсаты:

Пәнді оқыту мақсаты студенттерде мынандай білімдерді қалыптастырудан тұрады:

- еңбек психологиясының пәні мен міндеттері туралы;

- өз елімізде және шетелдерде еңбек психологиясының даму тарихы туралы;

- жүйе ретіндегі еңбек процесінің құрылымы және ондағы адамның негізгі рөлі туралы;

- еңбек психологиясы аймағындағы зерттеуді құрастырудағы әдіснамалық теоретикалық және әдістік негіздері туралы;

- кәсіптің көп түрлілігі және оларды классификациялаудың психологиялық принциптері туралы;

- пәннің өзекті, перспективті мәселелері туралы;Курстың міндеттері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде:

- еңбектің түрлері туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктері;

- еңбектің спецификалық психологиялық аспектілеріне және адамның еңбек субъектісі ретіндегі ерекшеліктеріне сипаттаушы ғылыми ұғымдар жүйесі;

- болашақ мамандар психологтар өндірістегі психолог жұмысының әдісін мазмұнын және формасын, бұл жұмыстың теоретикалық негізін білуі керек;

- негізгі кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруге қажетті бағдарды алу;

- практикалық іс-әрекетінде туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптасуы керек;

- бұл міндеттердің барлығын орындайтын психолог туралы бейне болуы керек.

Пәннің мазмұнына оқытудың әр түрлі формалары: лекция, семинарлық сабақтар, іскер ойындары және т.б. кіреді.

Курсқа сипаттама.

Еңбек және басқару психологиясының даму методологиясы диалектикалық материализм философиясына негізделген. Ғылымның тарихы дамуында әр мемлекетте әр түрлі арнайы ерекшеліктер бар.

Еңбек және басқару психологиясы психология ғылымының бір саласы ретінде әр түрлі еңбек іс-әрекеттерінің психологиялық ерекшеліктеріне еңбек құралдарын, оқыту әдістерін және тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін оқытады.

Психологиялық білімнің еңбек және еңбекшілер туралы білімдер облысының пайда болуы ғылым саласының қалыптасуына негіз болды. Оны психологиялық еңбек туралы білімдер соның аумағында пайда болатын арнайы білім саласы «Еңбек және басқару психологиясы» пайда болды деп тусінуіміз керек. Еңбек және басқару психологиясының ілім ретінде қалыптасуын дамуын қарағанда бір жағынан психологиялық ілім негізінде шешілетін практикалық міндеттерді қарасақ, екінші жағынан психологиялық ілімдердің шығу міндеттерін қарастырамыз. Еңбек және басқару психологиясының ғылым саласы ретінде қалыптасуына көптеген сараулаушы, әсерлесуші ағымдардың түзілуі, ғылыми бағыттар мен мектеп, концепциялардың пайда болуы теориялық модельдер пайда болуы үлкен әсер етті.


3. Пререквизиттер: пән студенттерде еңбек субъекті ретіндегі адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын реттеумен және коррекциялаумен, диагностикамен, зерттеумен айналысатын психологтың әрекетімен мақсаттары, міндеттері мен құралдары және әлеуметтік кәсіби қызметтері туралы түсініктер мен ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған.

Постреквизиттер: Бұл курс студенттерді қоғамдағы адамның еңбек әрекетінің барлық сферасында туып отыратын нақты қолданбалы міндеттерді қарауға, оларды шешудің әдістемелік, теоретикалық және әдістік негіздерін зерттеуге еңбек психологиясымен айналысатын психологтардың іс-әрекетін ұйымдастыруға бағыттайды. Еңбек психологиясына бағдарлану негіздері психология факультетін бітірушіге өте қажет. Қоғам әрбір дипломды психологтан ересек адамның жетекші іс-әрекеті ретіндегі еңбектің практикалық рационализациясын, ерекшеліктерін ескеруге, эксперттік бағалауға, таңдауға деген дайындықты күтеді
Дәрістік, семинарлық және зертханалық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Апта №

шифр

Модульдар мен тақырыптар атауы

Модуль бойынша барлық сағат саны

Ескерту

Мод

Тақ

Дәр.

Прак. Жұм.

Зерт.жұм.

СӨЖ

1

1

1.1

Модуль 1

Еңбек психологиясына жалпылама шолу.Еңбек психологиясына жалпылама шолу. Еңбек психологиясының негізгі әдістері.

1

1СӨЖ мен СОӨЖ тапсырмаларын орындау 15 аптаға созылады, әрқайсысын тапсыру уақыты белгіленген.

2

1

1.2

Еңбектің және кәсіптің психологиялық белгілері.

1

1Ауызша жауап

3

1

1.3

Кәсіпті психологиялық зерттеу.

1

1Ауызша жауап

4

1

1.4

Еңбек субъектісі ретіндегі адамдың даму және кәсіптік өмір жолы.

1

1Ауызша жауап

5

1

1.5

Кәсіби кадрлар қалыптасуының психологиялық мәселелері

1

1


6

1

1.6

Өндірістік оқыту кәсіби дайындау мәселесі ретінде

1

1Эссе қорғау

7

1

1.7

Кәсіптік жұмыс қабілеттілігінің жоғарлауының психологиялық аспектілері

1

1СӨЖ мен СОӨЖ тапсырмаларын тапсыру.

8

1

1.8

Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары

1

1


9

1

1.9

Модуль 2


Басқару психологиясының жалпымәселелерi

Басқару психологиясына кiрiспе. Басқару iлiмiнiң ғылыми даму тарихы1

1


10

1

1.10

Басшының тұлғалық қасиеттерi, сипаттамасы (биографиялық, қабiлеттерi, тұлғалық қасиеттерi). Басшының сұхбат-кездесу жүргiзуi.

1

1


11

1

1.11

Топты басқару. Басқару стильдерi (Курт Левин, Блэйк және Мутон, Фидлер моделi, Поль Хесри, Кен Бланшир)

1

1


12

1

1.12

Адамның еңбек әрекетiндегi мотивация мәселесi.

1

1


13

1

1.13

Персоналды таңдауда кездесетiн психологиялық проблемалар

1

1Реферат қорғау

14

1

1.14

Басқарудағы стресс мәселесi, конфликтiлер

1

1


15

1

1.15

Басшы тұлғасын психологиялық зерттеу.

1

1СӨЖ мен СОӨЖ тапсырмаларын тапсыру.


Барлығы

15

15
Студенттердің өзбетімен жұмыс және СОӨЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Апта№


Сабақ тақырыбы

СӨЖ,СОӨЖ тапсырма

Сабақтың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер (бб.)

Бақылау түрі

Өткізу мерзімі

Жоғ. балл

1-7апта


Еңбек психологиясының метологиялық және теоретикалық негіздері.

Еңбек психологиясының пәні және мақсат міндеттері.

Еңбек психологиясы – еңбек және еңбекші туралы білімдер жүйесі ретінде.

Еңбек психологиясының құрылымы.

Еңбек психологиясы оқу пәні және кәсібі ретінде.

Психология ғылымының саласы ретінде еңбек психологиясының тарихи қалыптасуы мен дамуына қысқаша шолу.

Еңбек психологиясының шетелдерде дамуы мен қалыптасуы

Индустриалды психотехника қалыптасуы.

Психотехника қалыптасуының бірінші, екінші кезеңдері.

Кеңес одағында психотехниканың қалыптасуы мен дамуы.Глоссарии құру

Негізгі анықтамаларды есте сақтау

Барлық негізгі және қосымша әдебиеттер

Жазбаша

6 апта

10

1-7апта


Еңбекті психологиялық түсіну.

Еңбектің психологиялық және философиялық мәні.

Еңбек объектісінің бейнесі.

Еңбек субъектісінің бейнесі.

Эргатикалық қызмет түсінігі жәнеқызмет түрлері.

Еңбектің және кәсіптің психологиялық белгілері.

Еңбектің психологиялық белгілері.

Еңбек постысының құрылымы.

Еңбек постысының негізгі қараушылары.

Еңбек іс-әрекетіне психологиялық талдау жасау.

Профессиография.

Еңбек іс-әрекетінің деңгейлеріСөздік жасау

Студенттердің болашақ мамандығы жайлы өрісін кеңейту

Барлық негізгі және қосымша әдебиеттер

Жазбаша

14 апта

10

8-15 апта

Басқару iлiмiнiң ғылыми тұрғыдан эволюциясы


Басқару мәселесiне көзқарастар

Басқару мектептерi

Басқару мәселесiне процессуалды көзқарас

Басқару мәселесiн жүйелiлiк тұрғысынан қарастыру


Басқарудағы конфликтiлер

Басқарудағы конфликтiлердiң себептерi, шығу жолдары

Конфликтiге құрылымдық басқару жүргiзү

Конфликтiнi басқарудың тұлғааралық қатынастағы ролi


Эссе

Шығармашылық ойлау қабілетін дамыту

Барлық негізгі және қосымша әдебиеттер

Жазбаша түрде

14,15 жұма

10

8-15 апта

8-15 тақырыптар бойынша

Персоналды таңдауда кездесетiн психологиялық проблемалар


Селекциалық интервью

Стандартты интервью

Интервью функциалары

Персоналды таңдау принциптерi мен әдiстемесi.

Басқарушының тұлғалық қасиеттерi

Басқарушының тұлғалық қасиеттерiнiң құрылымы

Басқарушының ұйымдастырушы-администрациялық қасиеттерi

Басқарушының ерiк-жiгер қасиеттерiБасқару стильдерi

Реферат

Өзбетімен ізденушілік белсенділігін,логикалық ойлауын және ақпараттармен жұмыс жасай алу қабілеттерін дамыту.

Барлық негізгі және қосымша әдебиеттер

қорғау


13 жұма10Барлығы: 30

40


Пәннің әдістемелік картасы

Пән атауы

Атауы

Автор

Жасалған жылы

Ескерту

1

2

3

4

Еңбек және басқару психологиясы

Қанапиянова.Қ.Д.

2007ж

Тапсырмалар оқытушымен тікелей байланыста тапсырылады


Әдебиет

Негізгі әдебиеттер.

 1. Дмитриев Н.А, Крылов А.А. Нафтульева А.И. Психология труда и инженерная психология.

 2. Иванова Е.М. Основа психологического изучения профессиональной деятельности.

 3. Климов Е.А. Введение в психологию труда.

 4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения.

 5. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда.

 6. Психология труда. Общ. ред. К.К. Платонова

 7. Столяренко Л.Д. Основы психологии

Қосымша әдебиеттер.

 1. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.

 2. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы человека.

 3. Зинченко В.П., Нукипов В.М. Основа эргономика.

 4. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от психологических свойств нервной системы.

 5. Котит М.А. Психология безопасности.

 6. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда.

 7. Ренгетова З.А. Психологические основ профессионального обучения.

 8. Стренков Ю.К. Инженерная профессиональная психология.

Курс саясаты.

Еңбек психологиясын білім ретінде зерттеушілер мынаны білуі қажет: ғылым – бұл сөздер, көзқарастар, түсініктер жиыны көбінесе мамандар санасында сөз, абстракция бір жағынан психикалық шындық екінші жағынан араласуына мүмкіндік туады. Шындықтың және оны белгілейтін сөздердің араласуы зерттеу нәтижесінің кеңеюіне, әрекеттің жетістігінің қате болжауына, нақты адамдар жайлы қате пікірлердің қалыптасуына әкеледі. Еңбек психологиясын білім ретінде қабылдау оның басқа психологиялық ілімдермен байланысын айқандауды керек етеді.

Еңбек психологиясы курсы барысында студенттердің пән бойынша білімдерді игеруін тексеру, бағалау мақсатында мына төмендегідей бақылау жұмыстары қолданылады.

1-кредитте: Эссе және колоквиум тапсырылады;

Қорытынды бақылауда (емтиханда): тест тапсырылады.

а) Сабаққа қатысу міндеті;

б) Тәжірибелік (семинар) сабақтары кезіндегі белсенділігі;

с) Үй тапсырмасы мен СӨЖ орындауға және т.б, сабаққа дайындықРұқсат етілмейді:

а) Кешігу және сабақтан кетіп қалу;

б) Сабақ кезінде ұялы телефонды қолдану;

в) Алдау мен қулық;

с) Тапсырманы дер кезінде тапсырмау және т.б.
Сұрақтар мен бақылау түрлері тақырыптарының тізбесі.

1 ағымдық бақылау бойынша тапсырма эссе жазу түрінде беріледі.

Эссе тақырыптары:

1.Кәсіптік бейімделу аспектілері.

2. Кәсіптік бейімделу кезеңдері.

3.Дезадаптация себептері.

4.Жұмысшы кадрлар бейімделуін бағалау әдістері мен критерийлері.

5.Өндірістік оқытуда атқаратын еңбек психологиясының міндеттері.

6.Аналитикалық әдістермен оқыту.

7.Оқыту әдістері. Жұмысшылар квалификациясын көтеру және қайта оқыту.

8. Адамдар арасындағы өзгешілік және олардың белгілі бір еңбек түріне жарамдығы. 9.Психикалық кәсіптік қабілеттер.

10.Адамдармен индивидуалды жұмыс істеу кезінде психологтың міндеттері.

11.Кәсіби қабілеттіліктерді бағалаудың психологиялық принциптері, әдістері және критерийлері.

12.Кәсіби таңдау кезеңдері.Эссе дегеніміз берілген тақырыптың қысқаша мазмұнын беретін шығарма. Берілген тақырыптардан қалауыңыз бойынша бір тақырып таңдап аласыз. Сіз эссені А4 форматқа жазып өткізесіз. Қолдан жазсаңыз көлемі 10 бет. Ал компьютерге бассаңыз көлемі 5 бет болу керек. 1-7 апта аралығында дайындалып, 7-аптада СОӨЖ сабағында өткізесіз., Егерде тақырыбыңыз өтіп кетсе 7-аптаға дейін тапсырып тастауға болады.

2 ағымдық бақылау бойынша тапсырма реферат жазу түрінде беріледі. Реферат тақырыптары

1 Жеке адамның индивидуалды типологиялық ерекшеліктері және кәсіпке қажетті негізгі салалар.

2. Индивидуалдылықты интегралды зерттеу концепциясы (В.С. Мерлин).

3.Кәсіпкерлік адам психикасын жүйелі ұйымдастырушы ретінде.

4. Жұмысшының жеке қасиеттері және жұмыстың индивидуалды стилі. 5.Индивидуалды стильдің феноменологиясы.

6.Еңбектің психологияның және философиялық мәні. (К. Маркс, Э. Фромм, А. Леонтьев ).

7.Еңбек обьетісінің бейнесі.

8.Еңбек субьектісінің бейнесі.

9.Субьект- обьект және субьект- субьект арасындағы қатынас бейнелері.

Әдістемелік нұсқау. Сабақты босатқан студент өтеме ретінде реферат тапсырады.Таңдап алынған тақырыпқа реферат жазып, оны 15-аптада СОӨЖ сабағында тапсырасыз. Компьтерден басылған реферат көлемі 15 бет. Реферат құрылымы: 1) жоспары ; негізгі мәтін; қортынды; қолданған әдебиеттер тізімі. Реферат стандартқа сай жазылып, қорғалса – 10 баллға бағаланады.

Реферат тақырыптары:


 1. Кәсіби кадрлар қалыптасуының психологиялық мәселелері.

 1. Кәсіби бағдар және кәсіби кеңес.

 2. Кәсітік кеңес дамуының негізгі кезеңдері.

 3. Кәсіп дамуының эволюциялық теориясы.

1.Котит М.А. Психология безопасности.

2.Ренгетова З.А. Психологические основ профессионального обучения.

3.Стренков Ю.К. Инженерная профессиональная психология.

2. Кәсіби іріктеу, жұмысқа қабылдау және кадрларды іріктеудің психологиялық негіздері.


 1. Кәсіби таңдау, жұмысқа қабылдау және кадрларды іріктеудің психологиялық негіздері.

 2. Психологиялық кәсіптік қабілеттер.

 3. Кәсіби таңдау кезеңдері.

 1. Дмитриев Н.А, Крылов А.А. Нафтульева А.И. Психология труда и инженерная психология.

 2. Иванова Е.М. Основа психологического изучения профессиональной деятельности.

 3. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от психологических свойств нервной системы.

3.Өндірістік оқыту кәсіпке дайындау мәселесі ретінде.

 1. Өндірістік оқытуда атқаратын еңбек психологиясының міндеттері.

 2. Аналитикалық әдістермен оқыту.

 3. Оқыту әдістері.

1.Дмитриев Н.А, Крылов А.А. Нафтульева А.И. Психология труда и инженерная психология.

2.Климов Е.А. Введение в психологию труда.

3.Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда.

4.Кадрлардың бейімделуі және тұрақталуының психологиялық сұрақтары.


 1. Кәсіптік бейімделу анықтамасы.

 2. Кәсіптік бейімделу аспектілері.

 3. Кәсіптік бейімделу кезеңдері.

 4. Дезодаптация себептері.

 5. Жұмысшы кадрлар бейімделуін бағалау әдістері және критерийлері.

1.Психология труда. Общ. ред. К.К. Платонова

2.Столяренко Л.Д. Основы психологии.5.Жұмыс қабілеттілігін жоғарлатудың психологиялық аспектілері.

 1. Еңбек өнімділігінің детерминанттары.

 2. Өніділік критерийлері.

 3. Гесс бойынша жұмыс қабілеттелігінің өзгеруі.

 1. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.

 2. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы человека.

 3. Зинченко В.П., Нукипов В.М. Основа эргономика.

6.Еңбек іс-әректіндегі адамның психологиялық күйі.

 1. Еңбек іс-әрекетіндегі адамның функциональды күйі.

 2. Психикалық қажу теориясы.

 3. Монотондық күйі.

 4. Психикалық қажуды өлшеу әдістері.

 1. Психология труда. Общ. ред. К.К. Платонова

 2. Столяренко Л.Д. Основы психологии

 3. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.

7.Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары.

 1. Травматизмге байланысты Мербе теориясы.

 2. Жүйке жүйесінің сапасы және травматизм.

 3. Травматизмнің психодиагностикалық көрсеткіштері.

1. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от психологических свойств нервной системы.

2. Ренгетова З.А. Психологические основы профессионального обучения.

3.Стренков Ю.К. Инженерная профессиональная психология.

8. Кәсіптік іс-әрекет табысы мен тиімділігінің әлеуметтік психологиялық мәселелері.


 1. Еңбек іс-әрекетінің тиімділігіне әсер ететін негізгі факторлар.

 2. Жұмысшының мотивациялық деңгейі.

 3. Кәсіптік табыс динамикасы.

 4. Кәсіптік табыс психотехникасы.

1.Иванова Е.М. Основа психологического изучения профессиональной деятельности.

2.Климов Е.А. Введение в психологию труда.


Емтиханға арналған сұрақтар:

1.Еңбек психологиясының мәні және міндеттері.

2.Еңбек психологиясы еңбек және еңбекші туралы.

3.Еңбек психологиясы пән және кәсіп ретінде.

4.Психологты дайындау жүйесінде еңбек психологияның алатын орны.

5.Еңбек психологиясының қалыптасуы мен дамуы.

6.Тейлор жүйесі және еңбекті ғылыми ұйымдастыру.

7.Индустриялды психотехника дамуы. Леконстерберг көзқарасы.

8.Психотехника қалыптасуы және дамуы.

9.Еңбек психологиясының негізгі эмпирикалық әдістер.

10.Еңбек психологиясының теориялық әдістері туралы түсінік.

11.Бақылау әдісі.

12.Сұрақтама әдісі.

13.Еңбек әдісі және іс-әрекет өнімділігін талдау әдісі.

14.Биографиялық әдісі.

15.Лабороториялық және өндірістік эксперимент.

16.Жұмыс күнінің фотографиясы және еңбек операцияларының хронометражы.

17.Е.А.Климов бойынша еңбектің психикалық регуляторлары.

18.Эрготикалық жүйе және эрготикалық қызмет туралы түсінік.

19.«Кәсіп», «мамандық», «квалификация» түсініктерінің арақатынасы.

20.Еңбек посты түсінігі және құрылымы.

21.Еңбек пост құрылымындағы еңбектің мақсаттары, пәні және жүйесі.

22.Жұмысшылардың құқықтарының жүйесі.

23.Еңбек пост құрылымындағы өндіістік орта.

24.Профессиография - әртүрлі кәсіптік ісәрекет түрлеріне техникалық және психофизиологиялық мінездеме беруші ретінде.

25.Еңбек іс- әрекетін талдау деңгейлері. (Е.Н. Иванов, Е.А. Климов)

26.Кәсіпті суреттеудің ақпараттық түрі.

27.Кәсіпті суреттеудің диагностикалық түрі.

28.Әдістемелік және болжамдық түрі.

29.Мамандық зерттеудің бағдарламалық схемасы.

30.Профессиограмманы өңдеудің схемасы.

31.Кәсіптік іс-әрекетті суреттеу.

32.Аналитикалық профессиограмма құрылымы.

33.Еңбек іс-әрекетінің тиімділігіне әсер ететін факторлар.

34.Земченко және А.Г Шмелев бойынша еңбектің сыртқы және ішкі мотивациялық факторларының жүйесі.

35.Кәсіпте қажетті сапалар.

36.Кәсіпті суреттеу әдістері.

37.Индивидуалды стиль феноменологиясы.

38.Әр түрлі профессионалдағы әлем бейнесі.

39.Еңбек субъектісінің кәсіпке дейін даму кезеңдері. (Д.Б. Эльконин, Э.Эриксон)

40.Еңбекті талдау кезеңіндегі еңбек субъектісінің дамуы.

41.Еңбек субъектісінің даму кезеңдері.

42.Кәсіби дамудың эволюциялық теориясы.

43.Кәсіпті таңдау кезіндегі кәсіби бағдар жұмыстары.

44.Кәсіби бағдардың және кәсіби кеңестің даму кезеңдері.

45.Кәсіби кеңестің арнайы міндеттері.

46.Еңбеке қабілеттілік және кәсіпке жарамдылық.

47.Адамдармен индивидуалды жұмыс кезіндегі еңбек психологияның міндеттері.

48.Кәсіпке таңдау принциптері. (В. Бодров)

49.Кәсіби өзіндік анықтау.

50.Кәсіптік өзіндік актуализация.
Аралық бақылаудың кестесі

1-7апта аралығындағы бірінші аралық бақылау (АБ1) қорытындысы 7 аптада жүргізіледі.

Аралық бақылау үлгерім көрсеткіші өзіне СӨЖ орындауы бойынша ағымдық үлгерім көрсеткішін (берілген бағдарламаның 2.2 пунктіне сәйкес), аудиториядағы жұмысы үшін үлгерім көрсеткіші және бақылау жұмысы мен коллоквиум түріндегі аралық бақылау үлгерімін енгізеді. Екінші аралық бақылау(АБ2) 8-15 апта аралығындағы қорытынды бойынша 15 аптада жүргізіледі. Екінші аралық бақылау үлгерімінің қорытынды көрсеткіші бірінші аралық бақылауға ұқсас анықталады. Әрбір аралық бақылаудың жоғары үлгерім көрсеткіші 30% тең.


Аралық бақылау I (1-7 апта қорытындысы бойынша)

СӨЖа) жеке тақырыптарды өзбетімен оқу
б) тапсырмаларды өз бетінше шешу
в) зертханалық жұмыс бойынша есеп дайындау
СӨЖ бойынша қорытынды

10%

Студенттің аудиторлық жұмысыа) Теориялық материалды оқып үйрену
б) Тапсырманы шешу
в) Зертханалық жұмыстарды орындау
САЖ бойынша қорытынды

10%

7-ші аптадағы аралық бақылау


а) Коллоквиум

5%

б) Бақылау жұмысы

5%

АБ I бойынша қорытынды

10%

АБ I бойынша барлығы

30%


2 аралық кестесі 1 үлгіге ұқсас
Аралық бақылау қорытындысы ведомостқа жинақтау ұстанымы бойынша қойылады және емтиханға жіберудің негізі болып саналады. Егер студент семестр көлемінде аралық бақылау жұмысының қорытындысы бойынша жоғары үлгерім көрсеткішінің жартысынан төмен жинаса, яғни 30% , онда емтиханға жіберілмейді.
Аралық аттестация (емтихан)

Емтихан бағасының шкаласы
Аралық аттестация емтихан түрінде жүргізіледі. Аралық аттестация үшін үлгерімнің жоғары көрсеткіші 40% құрайды. Пән бойынша үлгерімнің қорытынды көрсеткіші аралық бақылау(60%) мен аралық аттестация- емтихан (40%) бойынша үлгерім көрсеткіштерінің қосындысы ретінде анықталады. Қорытынды көрсеткіштің жоғары мәні 100% құрайды.

с. 1

скачать файл