Румелина. Потенциалът на съвременната библиотека в информационното


с. 1

Rumelina Vasileva is a Chief Assistant at the State University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Sofia, Bulgaria. She is a professor in Library Management Department. Teaches the courses “Management and development of library collections”, “Information Management”, “Information Assurance Science and Education”, “Library Marketing” (for BA); “Strategies for information seeking”, “Human Resource Management”, “Online content: innovation and policies”, etc (for MA). Ph.D. in “Theory of scientific information” in the professional field 3.5. “Public communications and information science”. Member of Union of Scientists in Bulgaria; Association of University Libraries, Bulgarian Library and Information Association. Member of the management teams of the national and international projects: “The University libraries – Centres for Scientific and Culture Communication, Bridge to the Unified European Educational Space” (EY 2008); PHARE 2005/HRDPE/Grants. “Developing a Network of Continuing Education Centres for Librarian Organizers, Serving the Small Local Communities”; “National Bibliography in Electronic Form – Bulgaria and Russia: Research and Application of Theoretical and Methodological Perspectives” (2010); “Project DASUN 2011 – Danube Seniors' Universities” – Within the e-Learning program of the EU for the use of ICT in adult education in Europe: E-Learning in Later Life - eLiLL Active Ageing Programme and the World Health Organization (ULSIT, AUL, UUlm, ZAWiW, 2011). E-mail address: rumivas@gmail.com
Major fields of scientific research and professional activities: Library Management and Marketing; Information management; Library funds; Cataloguing, Retroconversion, Standardization, Quality management, Teaching library, Learning library, Historical and Linguistic research of the Bulgarian Revival, etc.
Publications:
Василева, Румелина. Потенциалът на съвременната библиотека в информационното осигуряване на потребителите. // Библиотечният и културен мениджмънт и информационно-комуникационните технологии. Сб. науч. докл. и съобщ. от Науч. конф. с междунар. уч., 3-4 септември, 2011 г., БСУ, Бургас. Състав. И. Янкова, Т. Тодорова. София, “За буквите – О писменехь”, 2011, с. 13-19. [Vasileva, Rumelina. The potential of modern library in information assurance to consumers. // Library and Cultural Management, Information and Communication Technologies. Collect. of papers and reports from the Sci. Conf. with intern. particip., 3-4 Sept. 2011, BSU, Burgas. Compos. I. Yankova, T. Todorova. Sofia, “For the letters – Pro Scriptum”, 2011, pp. 13-19.]

Василева, Румелина. Информационна и библиографска компетентност. // Актуальные вопросы библиографии. Болгария и Россия: теоретические и прикладные исследования. Сб. науч. докл. и сообщ. Под общ. ред. Г. И. Матрюхина. Москва – София, 2011, с. 85-106. [Vasileva, Rumelina. Information and Bibliographical Competence. // Topical Issues of the Bibliography. Bulgaria and Russia: Theoretical and Applied Research. Collect. of sci. papers and reports. General ed. G. I. Matryuhin. Moscow-Sofia, 2011, pp. 85-106.]

Василева, Румелина. Интелектуален капитал в библиотеките. Проект мениджмънт на интелектуалните ресурси. // Издател. Научно списание за книгата, ХІІ, 2010, 1-2-3, с. 79-84. (Иновации) [Vasileva, Rumelina. Intellectual capital in libraries. Project management of intellectual resources. // Publisher. Scientific journal for the book, XII, 2010, 1-2-3, pp. 79-84. (Innovations)]

Янкова, Иванка, Румелина Василева. Библиотеките в информационното общество и управлението на знанието. // Наука, ХХ, 2010, 3, с. 33-41. [Yankova, Ivanka, Vasileva Rumelina. Libraries in the information society and knowledge management. // Science, XX, 2010, 3, pp. 33-41.]

Янкова, Иванка, Станка Ценова, Румелина Василева. Търсене и предлагане на знания в услуга на НИР. Управление на информатичната грамотност. // Библиотечният мениджмънт – научни и практически аспекти. Втора научна конференция с международно участие, 26-27 ноември 2009 г., Варна, Фабер, 2009, с. 151-171. [Yankova, Ivanka, Stanka Tzenova, Rumelina Vasileva. Demand and supply of knowledge in favor of research developments. Management of IT-literacy. // Library Management – scientific and practical aspects. 2nd Sci. Conf. with Intern. participation, 26-27 Nov. 2009, Varna, Faber, 2009, pp. 151-171.]

Василева, Румелина. ПР в нестопанските организации. // Връзки с обществеността и промоционални техники. Състав И. Янкова. София, “WINI-1837”, 2009, с. 69-81. [Vasileva, Rumelina. PR in nonprofit organizations. // Public relations and promotional techniques. Compos. I. Yankova. Sofia, “WINI-1837”, 2009, pp. 69-81.]

Василева, Румелина. Хората и работата в библиотеките. // Добри библиотечни практики. Състав. Т. Тодорова. София, “WINI-1837”, 2009, с. 134-143. [Vasileva, Rumelina. The people and the work in libraries. // Best Library Practices. Compos. T. Todorova. Sofia, “WINI-1837”, 2009, pp. 134-143.]

Василева, Румелина. Между информираността и познанието, или къде е мястото на университетската библиотека в обществото на знанието? // Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство. Международна конференция, 17 ноември 2008, Арбанаси. Сборник по Национален проект “Къща”. Състав. И. Янкова, Т. Тодорова. София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2009, с. 105-131. [Vasileva, Rumelina. Between awareness and knowledge, or where is the university library in the knowledge society? // University libraries – bridge to the united European educational space. Intern. Conf., Nov. 17, 2008, Arbanassi. Proc. of the National Project “House”. Compos. I. Yankova, T. Todorova. Sofia, University Press “St. Kliment Ohridski”, 2009, pp. 105-131.

Todorova, T., R. Vasileva. Equal Access to information for students with disabilities at university libraries in Bulgaria. // Information/Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries. Symposium papers. 5-7 June 2008, Edirne, Trakya University, 2008, p. 367-370.

с. 1

скачать файл