Программа дисциплины для студента Форма ф со пгу 18. 2/07


с. 1


Программа дисциплины для студента

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Пән «Бизнес жоспарлау»


Экономика мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарСтуденттерге арналған пән бағдарламасының бекіту беті

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономикалық факультетінің деканы

___________ Т.Я. Эрназаров

200__ж «____»_________

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ Омарова Г.Т.


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Пән «Бизнес жоспарлау»


Экономика мамандығының студенттеріне арналған

Бағдарлама 200___ж «___» ___________ бекітілген оқу жұмысының бағдалмасы негізінде әзірленген


200___ ж «____» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

№_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________________ С. К. Құнязова
Қаржы-экономикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

200 ж «____»_________ №___ хаттама


ОӘК төрайымы _____________________ Л.А. Сидорова

Оқытушы туралы мағлұмат
Омарова Гульнара Темиртаевна - кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер)

Кафедрадағы (А-419) қабылдау сағаттары топтарға арналған консультациялар кестесі бойынша.


Пән туралы мағлұмат
Пән алтыншы семестрде ұзақтығы 15 аптада оқытылады. Пәннің жалпы еңбек көлемі 135 сағат, оның ішінде 45 сағат аудиториядағы сабақ және 90 сағат студенттердің пәнді өзіндік оқудағы өзіндік жұмыстары. Аудиториялық уақытты сабақ түрлеріне бөлу календарлық жоспарда көрсетілген.

Нарықтық қатынастар, және жоспарлау-шаруашылық механизмдері

Компонентінің ажырамас бөлігі болып саналады. Қазіргі заманғы жоспарлаудың мәні Кәсіпорындардың қаржы және тауарға негізделген білімді терең зерттеуді талап етеді. Кәсіпорынды дамыту болжамдары мен нақтылы әрекеттері қаржы көздерінің нәтижесінде жүзеге асырылатыны - бизнес - жоспарлаудың кешенді мақсаты болып табылады.

Бизнес-жоспарлаудың теориялық негізі - практикалық жағдайда бизнес-жоспар жасаудың негізін қалау болып есептеледі. Осы тәсілдерді үйреніп оған ие болу, экономика мамандығы бойынша білім алатын студенттерге өте тиімді. Әсіресе болашақ қаржы менеджерлері үшін,кәсіпорынның қаржылық стратегиясын зерттеу, жасаудың өзекті бағыттары болып есептеледі.

Бизнес жоспарлауына қатысты практикалық дағдыларды оқып үйрену және қалыптастыру – пәннің негізгі міндеті.

Пән зерттеу барысында студент: жоспарлау және ұйымдастыру принциптерін, еңбек процесінің құрылымын, практикалық жағдайда бизнес-жоспар жасауын білу керек.

Пәнді үйренудің мақсаты төмендегі сұрақтарға жауап береді:


  • бизнес-жоспарлаудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы;

  • жұмыс жоспарының процесіндегі маркетингтің алар орны, атқаратын рөлі;

  • жұмыс-жоспары процесіндегі менеджменттің тәуекелділігі;

  • бюджетті қаржыландыру жағдайы;

  • стратегиялық-тактикалық үлесін негізіндежоспарлау.

Пәнді оқып білу нәтижесінде студенттер істей білу керек:

- шағын-кәсіпорынның бизнес жоспарын құру

- бизнес-жоспарды ұйымдастыру, және талдау.

Әдебиет

Негізгі


 1. Бизнес – план: практические рекомендации. – Алматы: БИКО, Библеотека бухгалтера и предпринимателя № 2 (127), февраль 2001.

 2. Буров В. П., Ломакин А. Л, Морошкин В. А. Бизнес-план фирмы: Теория и практика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ЭКМОС», 2000.-176с.

 3. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие-перераб. и доп. – М.: изд. Дом «Дашков и Ко», 2001, с.308

 4. Грибалев Н.П., Н.Г. Игнатьева. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению. – Санг-Петербург: АО «Белл», 1994.

 5. Деловое плонирование (методы, организация ,современная практика): учебное пособие / Под. ред. В.М. Попова- М.: «Финансы и статистика», 1997-368 с.

 6. Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования. Пер. с англ.- СПб: Азбука, 2001.

 7. Девид Г. Бэнгз. Руководство по составлению бизнес-плана. Пер. с англ. Под ред. Макаревича Л.М.- М: «Финпресс», 1998.-256 с.

 8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика,1995.

 9. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие.-М.: «Дело и сервис»,1998.

 10. Кураков Л.П., Ляпунов С.И., Мингазев Х.Х., Попов В.М. Бизнес-план. Зарубежный и отечественный опыт. Современная практика и документация.-Москва: Финансы и статистика 1996.

 11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. - М.: Экономика, 2000.

 12. Томпсон А.А., А. Дж. Сибренклед. Стратегический менеджмент. - М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ»,1998.-577с.

 13. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М.: АКАЛИС, 1997

 14. Учет затрат на производство калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг.- Алматы: БИКО, Библиотека бухгалтера и предпринемателя, №2-3, 1998.

 15. Холт Роберт Н., Барнес Сет Б. Планирование инвестиций: Пер. с англ.-М.: «Дело ЛТД», 1994.120с.

Қосымша

 1. Акулич И.Л., Демченко С.В. Основы маркетинга.Учеб. пособие-М.: Мн.: Высш.Шк.,1998.

 2. Оценка бизнеса: Уч.пособие для вузов*Под ред. А.Грязновой, М.Федотовой.-М.:Финансы и статистика, 2000.

 3. Валдайцев. С.В. Оценка бизнеса и инноваций. - М.; Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.Пәннің мазмұны
1 Пәннің тақырыптық жоспары


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Тематический план дисциплины1.1 050508 «Есеп және несие», 050509 «Қаржы» мамандықтарының тақырыптық жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім негізінде, түскен жылы 2007
Тақырыптың атауы

Сағат саны

Дәріс

ТС

Лаб

СӨЖ

1

Пәннің мақсаты және курстың мазмұны

1

-

-

4

2

Бизнес - жоспарлау жұмысының негізгі

принциптері, мағына мазмұны2

1

-

8

3

Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі, және

ұйымдастыру3

2

-

6

4

Бизнес жоспар, практикалық бизнес жасаудың негізгі құралы болуы

4

2

-

12

5

Бизнес- жоспардағы маркетингтік зерттеулер

4

2

-

14

6

Бизнес-жоспардағы маркетингтің стратегиясы.

4

2

-

13

7

Бизнес-жоспарлаудағы қауіп – қатер бағамы.

4

2

-

14

8

Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлім: Өндірістік жоспар,ұйымдастыру жоспары

4

2

-

14

9

Бизнес - жоспардың қаржы - аспектілері.

4

2

-

5
Барлығы

30

15

-

90


Тематический план дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07
1.2 050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент», мамандықтарының тақырыптық жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім негізінде, түскен жылы 2007
Тақырыптың атауы

Сағат саны

Дәріс

ТС

Лаб

СӨЖ

1

Пәннің мақсаты және курстың мазмұны

1

-

-

4

2

Бизнес - жоспарлау жұмысының негізгі

принциптері, мағына мазмұны2

1

-

8

3

Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі, және

ұйымдастыру3

2

-

6

4

Бизнес жоспар, практикалық бизнес жасаудың негізгі құралы болуы

4

2

-

12

5

Бизнес- жоспардағы маркетингтік зерттеулер

4

2

-

14

6

Бизнес-жоспардағы маркетингтің стратегиясы.

4

2

-

13

7

Бизнес-жоспарлаудағы қауіп – қатер бағамы.

4

2

-

14

8

Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлім: Өндірістік жоспар,ұйымдастыру жоспары

4

2

-

14

9

Бизнес - жоспардың қаржы - аспектілері.

4

2

-

5
Барлығы

30

15

-

90

Курс компоненттері

Дәріс сабақтарының тізімі

1 тақырып Пәннің мақсаты және курстың мазмұны

Пәннің мақсаты, бизнес-жоспарлаудың мәні-экономикалықбасқа пәндермен тығыз байланысты. Кәсіпкерлік сананы,іздестіру, таңдау. Бизнес-жоспарллаудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Бизнес-жоспарлаудың стратегиялық қадамы: жалпы ерекшеліктері және айырмашылықтары. Бизнес-жоспарлаудың түсінікті.


2 тақырып Бизнес-жоспарлаудың қызметі, негізгі принциптерінің мазмұны

Ашық жүйе туралы ұғым. Базистік жоспарлау: оның элементтері, арақатынастары туралы. Бизнес жоспарлаудың мақсат мүдессі. Фирманың ішкі мақсаттарын анықтаудағы қаржы тұрақтылығы, және қаражаттың өсуі. Кәсіпорын деңгейіндегі қойған мақсат қол жеткізген нәтижелері оған бақылау жасау.


3 тақырып Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі және ұйымдастыру

Фирманың жалпы мақсатын құру, және бизнес жоспарлаудың көрсеткіштер жүйесі нарықтағы. Фирма тәртібінің жалпы стратегиясын қадағалау, талдау жолымен әртараптандыру. Бизнес-жоспарлауды ұйымдастыру: жоспарлау бөлімі, жоспарлаумеханизмі, жоспарлау шешімдерін қабылдау, және үрдістерді негізге алу. Жоспарлаудың дәстүрлік, және дәстүрлік емес әдістері. Кәсіпорынды қайта құрудағы жұмыс жоспары.


4 тақырып Бизнес-жоспар бизнесті жоспарлаудың практикалық құралы болуы

Фирманың ішкі жоспарлау жүйесіндегі бизнес жоспарлаудың алар орны. Оны жасау, жәнетиптік құрылымы. Негізгі бөлімдегі ойлар, олардың ара байланысы. Бизнес-жоспар жасаудағы негізгі талаптар. Бизнес-жоспарды қабылдау процесі және орындау. Фирма жұмысының инвестициялық негіздері, негізгі қаржы критериилері: инвестициялық жобаның статистикалық және динамикалық модельдерін бағалау.


5 тақырып Бизнес-жоспардағы маркетингтік зерттеу

Маркетингтік зерттеулердің базалық көрсеткіштері,олардың ара байланысы, және шығу параметрі. Азық-түліктің өмір циклі. Зерттелетін азық-түліктің ұсынысы және сұранысын болжау әдістері. Экономикалық-матеметикалық әдістер, эксперттермен бағалау әдістері. Болжау-әдістерін таңдау критерииі. Фирманың бәсекегеқабілеттілігі анықтау әдістері, ақпаратты өңдеу, қорытынды құрастыру.Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі бағалау критерииі, анықтауәдістері, ақпарат өңдеу.Өнім сапасын бағалау мәселесінің түйіткілдері.
6 тақырып Бизнес-жоспардағы маркетингтік стратегиясы

Маркетинг стратегиясының түрлері. Нарықтағы өткізу, және бәсекелестіктегі бағалау, нәтижесі бойынша стратегияны таңдау. Әртүрлі жағдайлар арқылысату көлемін болжауды анықтау. Зертелеттін бизнестегі ұсыныс пен сұраныстың болжаммен ара байланысы. Бизнес-жоспардағы баға құру мәселесі: бағаның құрылымы, бағаның факторлары, әдістері, маркетингтік зерттеулермен ара байланысы. Маркетинг стратегиясындағы жарнаманың мәні,алатын орны. Әртүрлі жарнамалардың жетіспеушілігі, және артықшылығы. Жарнама беру талаптары. Сатуды ынталандыру бағдарламасы: мақсаты, мүдессі объектісі,әдісі, жүргізу мерзімі,жауапкершілік, жәнежұмысты үйлестірушілік бақылау. Сатудан кейінгі қызмет көрсетудің мәні және бизнес жоспардыжүргізу тәртібі. Сатудан кейінгі қызмет көрсету жәнешығынның тізбесі. Маркетингтік бақылау. Кешенді маркетингтің түрлері (стратегия, және тактика құру).


7 тақырып Бизнес-жоспарлаудағы қауіп қатерді бағалау

Кез келген бизнес-жағдайындағы қауіп қатерді анықтаудың қажеттігі. Жүргізілген есеп бойынша дәлдік теориясы, және элементтері. Нағыз дағдарыстағы қауіп-қатердің мәні-келбеті. Мүмкін болатын шығынның практикалықмағынасы шығын түрлері. Ақпарат өңдеудің әдістері. Мүмкін болатын шығынның қауіп қатерін азайтуәдісі: Өзін сақтандыруы, лимиттену, бизнес-жоспардағы қауіп-қатерді азайту.


8 тақырып Бизнес-жоспардың негізгі бөлімдері

Өндірістік жоспар-болашақ сату көлемінің қанымдаушы бөлігі. Өндірістік жоспарды құру әдісі бюджет құрылымымен байланысы Экология, техникалық қауіпсіздік,еңбекті қорғауға қатыстылығы. Өндірістің күш қуатын жоғарлату бағдарламасы. Толық өзіндік құн, және шығындар: динамикалық құрылым жәнеөзгерістер. Жұмыскерлердің санын анықтау жәнешығынды белгілеу бюджетттегі жалақы жүйесінің элементі болуы. Бизнес-жоспардағы ұйымдастыру жоспары: Басқару,және өндіріс саласының негізгі түйткілдері,кадр мәселесі және оның стратеги ясы.


9 тақырып Бизнес жоспарының қаржылық аспектісі

Бизнес-жоспар құрылымы бөліміндегі қаржының алар орны, жәнеролі. Басқа бөлімдермен ара байланысы: Қаржы бюджеттік жәнеқұрылымдық логикалықбайланысы. Оны құру жәнеақпарат жинау. Қаржы шаруашылық нәтижесі туралы болжамды есеп: есептелу, құру әдісі.

Бюджетттік ақша қаражаты: Есептелуі, құру әдісі. Болжау балансы: құру тәртібі,уақытысында анықталуы. Фирманың қаржылық жағдайының негізгі көрсеткіштері және әдістері. Олардың талдау және қорытынды.
Тәжірибелік сабақ тақырыптарының атауы және олардың мазмұны

Тақырып 3 Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі және ұйымдастыру

Сабақ 1 «Жоспарлаудың дәстүрлік және дәстүрлік емес әдістері»

Сабақ 2 «Нарықтық мүмкіндіктерді талдау» оқиғалық семинар
Тақырып 4

Сабақ 3,4 Бизнес-жоспардың бөлімдерінің мазмұнын қарастыру

Сабақ 5 «Фирманың капитал пайдалануы және нәтижелілік көрсеткіші» тақырыбына семинар

Сабақ 6 Кейсиандық талдау

Сабақ 7 «Инвестициялық тұтынушыларды жоспралау» мақсатын шешу
Тақырып 5 Бизнес-жоспардағы маркетингтік зерттеу

Сабақ 8 «Фирманың бәсекеге қабілеттілігі және қызмет көрсетулер» тақырыбына оқиғалық семинар өткізу.

Сабақ 9 «Зертелеттін азық-түліктің ұсынысы мен сұранысын болжау» шешімінің мақсаты.

Сабақ 10 «Сапамен басқару жүйесі» тақырыбына семинар өткізу.


Тақырып 6 Бизнес-жоспардағы маркетингтің стратегиясы

Сабақ 11 Фирма жағдайындағы маркетингтің стратегия тактикасын құрастыруға оқиғалық талдау жасау.

Сабақ 12 «Бизнес-жоспардағы баға құру жағдайы» мақсатының шешімі.
Тақырып 7 Бизнес-жоспардағы қаіп-қатерді бағалау

Сабақ 13 Белгіленген қауіп-қатер бағамын қарау.

Сабақ 14 «Қауіп-қатерді азайту тәсілдері» тақырыбына семинар өткізу.
Тақырып 8 Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлім: Өндірістік жоспар,ұйымдастыру жоспары

Сабақ 15 Фирма жағдайындағы өндірістік бағдарлама жасау.

Сабақ 16 «Бюджетті қамтамасыз ету жұмысы»
Тақырып 9 Бизнес-жоспардың қаржы аспектлері

Сабақ 17 Шығынсыз жұмыстау графигін құру, фирма жағдайындағы, сату мерзімінің есебі.

Сабақ 18 «Бизнес-жоспардағы қаржының алатын орны, атқаратын міндетті» тақырыбына семинар өткізу.
Студенттердің өзіндік дайындықтарына арналған тақырыптар

Өздік жұмыстың мақсаты –бизнес жоспарлау бойынша теоретикалық және практикалық дағдыларды алу материалдарды тереңірек оқып білу.


1 тақырып Пәннің мақсаты және курстың мазмұны. Пәннің мақсаты – еліміздің нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты жоспарлаудың үлгісін меңгеруге тығыз байланысты кез- келген кәсіптің бизнес-жоспарын құрудың алғы шарттарын игеру.
2 тақырып Бизнес – жоспарлау жұмысының негізгі принциптері мағнасы, мазмұны. Кәсіпкерлікті дамыту, бизнес - жоспар құру принциптерін оның алғы шарттары бойынша жұйелі түрде жұзеге асыруды игеру қажет жоспарлау және оның элементтері туралы. Бизнес жоспарлаудың мақсат мүддесін айқындау.
3 тақырып Бизнес- жоспар практикалық бизнес жасаудың негізгі құралы болуы. Фирманың ішкі жоспарлау жұйесін толық меңгеру, жоспарлаудың типтік құрылымын айқындау. Бизнес - жоспар жасаудағы негізгі талаптарды өз бетінше орындау.
4 тақырып Бизнес- жоспарлаудың әдістемесі және ұйымдастыру. Фирманың жалпы мақсатын құру үшін оның мүмкіндіктерін анықтау. Фирманың бизнес – жоспардағы негізгі техникалық – экономикалық көрсеткіштерін белгілеу.

Жоспарлау механизмдері, шешім қабылдау жоспарлаудың дәстүрлік және дәстүрлік емес әдістерімен танысу.


5 тақырып Бизнес – жоспардағы маркетингтік зерттеу

Бизнес – жоспар жасаудың маңызды бөлімі – маркетингтік зерттеу болатын. Зерттеудің барлық әдістерін игеру. Фирманың бәсеке – қаблеттілігін айқындау. Өнімнің бәсекегі қаблеттілігіне маркетингтік зерттеу, талдау жасау


6 тақырып Бизнес- жоспардағы маркетингтік стратегиясы түрлері. Тауар қызмет көрсетуіөткізу және бәсекелестікті бағалау бойынша стратегияға қорытынды жасау. Сату қызмет көрсету көлемін ұлғайту шығынды азайту туралы әртүрлі зерттеулер жүргізу.

Жарнама туралы жаңа ой- пікір жасау. Сатудан кейінгі қызмет көрсетудің тізбесін жасау.


7 тақырып Бизнес - жоспардағы қауып-қатерді бағалау. Кез келген кәсіпкерлік, бизнес қызметіндегі қауіп қатердің бөлу мүмкіндігінің тізбесін жасау. Қауіп қатерден болатын зиян, шығынның көлемін болжау. Бизнес- жоспарда қауіп – қатерді азайтуды анықтау.
8 тақырып Бизнес- жоспарлаудың негізгі бөлімдері. Бизнес – жоспар маңызды бөлімдерден құрастырылатын, әрбір бөлімнің атқаратын жеке міндеттерін жоспарға көрсету.

Өндірістің күш қуатын жоғарлату, сату көлемін ұлғайып, жаңа нарықта ашу. Экология техникалық қауіпсіздік еңбекті қорғауға қатыстылығымен танысу.


9 тақырып Бизнес – жоспардың қаржылық аспектісі

Бизнес-жоспарда көрсетілген негізгі міндеттерді атқарудағы қаржының маңыздылығы және оның тиімділігі. Бюджеттік ақша ұқаражаты есептеу құралы әдістерін болжау. Фирманың қаржылық жағдайының негізгі көрсеткіштерін талдау. Оларға қорытынды жасау.Курс саясаты

Құрметті студент, егер Сіз кешікпей сабаққа қатысатын болсаңыз, бүкіл сабақтарға дайындалатын болсаңыз, сабақтарда белсенді жұмыс істейтін болсаңыз, бүкіл тапсырмалар сапалы және уақытына сай орындасаңыз, бақылау іс-шараларының календарлық кестесінде көрсетілген максималдық балл жинайсыз.

Әр бақылау іс-шарасының кестесін, сабақтарда мінез-құлық ережелерін бұзушылық жазаланады:


 • аудиторияда мінез-құлық кестесін және тәртіпті бұзу жағдайында;

 • орынды себеппен сабақта немесе бақылау іс-шарасына қатыспау

Сізге оны жеке тапсырма ретінде және оқытушының ұсынған уақытында орындау мүмкіншілігі беріледі.

Орынсыз себеппен сабақта немесе бақылау шараларына қатыспау, сонымен қатар кешігу жіберілмейді. Бұл талаптарды бұзу жағдайында оқытушы студентке сабақ үшін баллын 0-ге дейін түсіруге құқылы.

Сіздің тәжірибелік сабақтарға дайындығыңыз сұрақтар арқылы, үй жұмысын тексеру арқылы, топпен жұмысқа қатысуыңыз арқылы тексеріледі. Егер Сіз сабаққа дайын баолмасаңыз, онда тек Сіздің сабаққа қатысуыңыз ғана бағаланады.

Үй жұмысы ретінде есептер шығару, әр студентке жеке тәжірибелік сабақта берілетін белгілі сұрақтарға мини-конспекттер жазу саналады.

Межелік бақылау белгілі блок материалы бойынша жазуша сұрақтармен өткізіледі. Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі.

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады
Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.
Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ кіргізілген болса, онда сынақты Р2 анықтаған кезде екінші межелік бақылау ретінде ескеру керек.

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең
ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған (барлық зертханалық жұмыстарды, СӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмаларды орындау және тапсыру), курстық жұмысты (жобаны) қорғауған үшін оң баға алған және жіберу рейтингісін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Әрбір пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және ҚБҮС) ескере отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ) анықталады
Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.
Үлес салмақтар жыл сайын оқу кеңесімен бекітіледі және жіберілу рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес болуы қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң бағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға есептелінеді. Қорытынды бақылауға негіссіз себеппен келмеу «қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні немесе, егер жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткізілсе, келесі күні айтылады.Қорытынды емтихан жазуша сұрақтармен өткізіледі. Емтихандарда немесе жазбаша жұмыстарды орындау кезінде бір-бірінен көшіруге болмайды.
Сізге «Өндірістік сфераның экономикасы» курсын табысты оқуыңызды және жоғары нәтижелерге жетуіңізді тілеймін.


Ағымдағы үлгерімді бақылаудың іс-шараларының календарлық графигі

1 Рейтинг (6 семестр)

Қорытынды балл

Апталар

1

2

3

4

5

6

7


Аптасындағы максималды балл

14

14

14

14

14

15

15

100

Дәріс сабақтар

қатысу

2

2

2

2

2

2

2

14

дайындалу

2

2

2

2

2

2

2

14

Бақылау түрі

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК
Тәжірибелік сабақтар

қатысу

2

2

2

2

2

2

2

14

дайындалу

3

3

3

3

3

4

4

23

Бақылау түрі

КТ Е

КТ Е

КТ Е

КТ Е

КТ Е

КТ Е

КТ Е
Қосымша материалды дайындау

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5

35

Бақылау түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ
Мәжелік бақылау

Жазуша сырау1002 Рейтинг (6 семестр)

Қорытынды балл

Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15

Аптасындағы максималды балл

12

12

12

12

13

13

13

13

100

Дәріс сабақтар

қатысу

1

1

1

1

1

1

1

1

8

дайындалу

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Бақылау түрі

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК

ДК
Тәжірибелік сабақтар

қатысу

1

1

1

1

1

1

1

1

8

дайындалу

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Бақылау түрі

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ

КТ Е+ ЕШ
Қосымша материалды дайындау

Макс. балл

5

5

5

5

6

6

6

6

44

Бақылау түрі

К

К

К

К

К

К

К

К
Мәжелік бақылау

Жазуша сырау100
Шартты белгілер: ҮЖ – үй жұмысы, КТ – конспектті тексеру, ДК – дәріс конспекті, БЖ – бақылау жұмысы, К/Ж – кейс, жағдайды талқылау(шешу), О – оқу үрдісіне қатысу, МБ – межелік бақылау, Е – есептер, ЕШ – есепті шешу, ЖЖ – жеке жұмыс

с. 1

скачать файл