ОӘҚ төрайымы М. Е. Жагипарова


с. 1

Әдістемелік нұсқауларына бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Факультет деканы

__________________Т.К. Бексеитов

«___»_____________2009ж.

Кұрастырушы: аға оқытушы Абельдинов Р.Б.
Агротехнология кафедрасы

Пәнді иегеруге арналған әдістемелік нұсқаулар

Биофизика пәні бойынша

050802 Зоотехния мамандығы студенттеріне арналған
Кафедра мәжілісінде ұсынылған 2009ж. №
Кафедра меңгерушісі ____________________У.Х. Альмишев

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2009ж. № хаттама
ОӘҚ төрайымы_________________________М.Е. Жагипарова
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырыптардың аталуы

Сағаттар саны

Дәрiстер

Зерт.жұмыс

СӨЖ

1.

Кiрiспе

2
6

2.

Биомеханика заңдары.

4
6

3

Биологиялық процестердің термодинамикасы.

4
6

4

Термодинамиканың күйлері, принциптері
3

4

5

Биоэлектірлік құбылыстар.

2
6

6

Биоэлектрлік потенциал мәні
2
7

Фотобиология.Фотобиологиялық процестердің биофизикасы

3

2

6

8

Радиационды биофизика2

6

9

Биомеханика және акустика
2

6

10

Гидродинамика
2

6

11

Хронобиология және автотолқындық процестер
2

8
Барлығы

15

15

60Бақылау сұрақтары
1. Термодинамика түсініктері, классификациясы. Ішкі энергия.Гесс заңы. Термодина миканың екінші бастамасы. Энтропия. Қайтымды және қайтымсыз термодинамикалық процестер. Бос энергия.Байланысқан энергия.

2. Термидинамиканың күйлері, принциптері. Термодинамикалық тепе-теңдік күйі Больцман коэффиценті. Градиент. Негэнтропия.Пригожин принципі. Термодинамика лық стационар күйі.Ле-Шателье-Браун принципі. Онзагер принципі.

3. Биоэлектрлік потенциал мәні. Потенциалдардың түрлері: электрод ты, ионды, тотығу-тотықсыздану,концентрациялық, диффузды, мембранды, фазалық. Нернст теңдеуі. Доннан тепе-теңдігі.Тыныштық потенциалы. Әсерлесу потенциалы.

4. Биологиялық жүйелердің электрөткізгіштігі. Биологиядағы Ом заңы. Поляризация құбылысы. Тірі ұл палардың активті және пассивті реактивті кедергілері.

5. Фотобиология. Фотопроцестің көлденең қыймасы, кванттық шығу. Элементарлы фото процестердің механизмдері.

6. Радиационды биофизика. Иондаушы радиа цияның түрлері. Ионизация және қозу.Ұлпалардағы сәулелік өзгерістердің фазалық сипаты. Радиоактивті изотоптарды анықтау әдістемелері.

7. Биомеханика және акустика. Гармониялық тербелістер.Тербелмелі қазғалыстардың кинетикалық және потенциалды энергиясы.Өшпелі тербелістер. Еріксіз тербелістер. Резонанс. Доплер эффектісі. Дыбыстың табиғаты. Физика лық сипаттамалары. Дыбыстық өлшеу. Зерттеулердің дыбыстық әдістемелерінің физикалық негіздері. Естудің физикасы. Ультрадыбыс. Инфрадыбыс. Вибрация.

Әдебиеттер

Негізгі

1. Антонов В.Ф. и др. Биофизика. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 1999.2. Березин Т.И. Медицинская биофизика.- М.: Высшая школа, 1988.

3. Блюменфельд Л.Д. Проблемы биологической физики.- М.: Наука, 1977.

4. Волькенштейн М.В. Биофизика.- М.: Наука, 1988

5. Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. Медицинская бифизика. – М.: Медицина, 1978.

6. Инюшин В.М. Конспект лекций по общей биофизике. Алматы: КазГУ. 1994.

7. Кудряшов Ю.Б., Беренфельд Б.С. Основы радиационной биофизики. М.: МГУ, 1982.

8. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. –М.: Высшая школа.1987.

9. Рубин А.Б. Биофизика.1-2 том.- М.: Книжный дом,2000.

10. Тарусов Б.Н. и др. Биофизика.-М.: Высшая школа, 1968.Қосымша

11. Блюменфельд Л.А. Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики.- М.: УРСС, 2002.

12. Булычев А.А. идр. Современные методы биофизических исследований. Практикум по биофизике.- М.: Высшая школа, 1988.

13. Бурлаков Е.В.и др. Малый практикум по биофизике.- М.: Высшая школа, 1964.

14. Волькенштейн М.В. Энтропия и информация.- М. Наука,1986.

15. Гландсдоф П. Пригожин И. Термодинамическая теория стобильности и флуктуации.,-М.: Мир, 1973.

16. Ингрем Д. Электронный парамагнитный резонанс в биологии.- М.: Мир, 1972.

17. Инюшин В.М., Тулеуханов С.Т. Об особенностях лезерного излучения. –Алматы: Кітоп,1985.18. Инюшин В.М., Тулеуханов С.Т. О физико-химических механизмах действия лазерного излучения. –Алматы: Кітап, 1986.

с. 1

скачать файл