Навчально-методичний посібник львів 2008 ministry of science and


с. 1 с. 2 с. 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ


Шведа Ю. Р.
СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ”
Навчально-методичний посібник

ЛЬВІВ – 2008

MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION OF UKRAINE

LVIV IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY

PHILOSOPHY FACULTY

POLITICAL SCIENCE DPT.

SHVEDA YURIY
SOCIOLOGY OF THE POLITICAL PARTIES”

LVIV – 2008

ПЕРЕДМОВА
Курс “Соціологія політичних партій” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів V курсу (магістрів) Філософського факультету спеціальності “політологія”. Курс розрахований на 22 години і викладається у другому семестрі навчального року.

Метою курсу є вивчення суті політичних партій, їх базових елементів та основних форм діяльності.

Структура курсу. Курс складається з 10 тем, які послідовно розкривають мету курсу. (Див. Тематична структура курсу). Визначені теми вивчаються у формі семінарських занять (Див. Плани семінарських занять з курсу). Опрацювання кожної теми вимагає від студента знання основних понять, знайомства з навчально-методичною, обов’язковою та рекомендованою літературою, підготовки рефератів та повідомлень.

Методичні рекомендації. У Програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з’ясувати у рамках кожної теми. Матеріали з курсу “Соціологія політичних партій”, які знаходяться у бібліотеці факультету, полегшать процес підготовки до занять.

Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною системою на кожному семінарському занятті, де “5” – відмінно, “4” – добре, “3” – задовільно, “2-1” – доповнення, коментарі, участь у дискусії. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях.

Форма підсумкового контролю знань – залік (письмовий тест), який оцінюється у 50 балів. Тест складено на основі Запитань для підготовки до заключного тестування, які додаються.

Оцінка за предмет включає в себе рейтинг поточної успішності та результати заключного тестування:

100-91 – А – “відмінно”, - 5,

81-90 – B – “дуже добре”- 4,

71-80 – C – “добре” – 4,

61-70 – D – “задовільно” – 3,

51-60 – E – “посередньо” – 3,

25-50 – FX – “незадовільно” – 2,

0- 24 – F – “незадовільно” (з повторним проходженням курсу) – 2.


Курс розробив та читає кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Шведа Юрій Романович, каб. 206 (головного корпусу університету). З електронною версією програми курсу можна ознайомитись на інтернет сторінці Львівського національного університету імені Івана Франка – www. franko.lviv.ua

Рецензенти: Поліщук М. В., доцент, завідувач кафедри ЛНУ ім. І. Франка, Романюк А.С., професор кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка.

Зміст: Тематична структура курсу, Програма курсу, Плани семінарських занять, Питання для підготовки до заключного тестування.Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 98/7 від 20.02.2008.

ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:


п/п

Тема заняття

К-сть годин

1.

Тема 1. Соціологія політичних партій (партологія) як галузь політології. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

2

2.

Тема 2. Організаційна будова політичних партій. Класифікація політичних партій за організаційним критерієм.

2

3.

Тема 3. Членство в партії та його типи. Фактори участі громадян в партійній діяльності. Різновиди партійного темпераменту.

2

4.

Тема 4. Партійний лідер. Особливості управління партією.

2

5.

Тема 5. Місце партій у владі. Правлячі та опозиційні партії. Парламентська та позапарламентська діяльність партій.

2

6.

Тема 6. Проблемно-класова та ідеологічна орієнтація політичних партій. Політичний спектр. Сім’ї політичних партій.

2

7.

Тема 7. Електоральна діяльність політичних партій. Стратегія та тактика. Партійна програма.

2

8.

Тема 8. Інституалізація політичних партій.

2

9.

Тема 9. Фінансування діяльності політичних партій.

2

10.

Тема 10. Аналіз діяльності політичних партій.

2

11.

Підсумкове заняття.

2


THEMATIC STRUCTURE OF THE COURSE:

Topics:

Hours:


1.

Topic 1. Sociology of the political parties as a scientific discipline.

2

2.

Topic 2. Organizational structure of political parties. Classification of political parties by organizational criterion. Types of organizational structure of political parties.

2

3.

Topic 3. Membership of a party and its types. Participation motives of the party members. Forms of the party temperament.

2

4.

Topic 4. Paculiarities of ruling political party. The party leadership.

2

5.

Topic 5. The place and role political parties in the power. Ruling and oppositional parties. Parliamentary and extraparliamentary activities of parties.

2

6.

Topic 6. Orientation of political parties according class problem and ideology. Political spectrum. Families of political parties.

2

7.

Topic 7. Electoral activity of political parties. Strategy and tactic. The program of the party.

2

8.

Topic 8. Institualization of political parties.

2

9.

Topic 9. Financing the political party activity.

2

10.

Topic 10. The analysis of the political party activity.

2

11.

Summarizing lesson.

2


ПРОГРАМА КУРСУ:
Тема заняття / Oсновні положення:

Годин:

1.

Тема 1. Соціологія політичних партій (партологія) як галузь політології. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

2
Соціологія політичних партій як галузь політології. Теоретико-методологічний інструментарій партології. Форма та галузь застосування теорії політичних партій. Роль партій у житті суспільства. Функції політичних партій. Політичні партії в системі громадсько-політичних об’єднань. Підходи до визначення політичної партії. Вузьке та широке визначення політичної партії. Причини виникнення політичних партій. Генетична модель походження політичних партій та фактори, що її визначають. Соціо-політичні поділи - основа формування сучасних партій. Розвиток української теорії політичних партій.
2.

Тема 2. Організаційна будова політичних партій. Класифікація політичних партій за організаційним критерієм.

2
Організованість як базовий індикатор (елемент) політичної партії. Партологічна література про організаційну будову політичних партій. М. Дюверже про роль організації в діяльності політичних партій. А. Токвіль про американські політичні партії. Типи політичних партій. Класифікація партій за організаційним критерієм. Внутріпартійна демократія та внутріпартійна олігархія. “Залізний закон олігархії” Р. Міхельса.3.

Тема 3. Членство в партії та його типи. Фактори участі громадян в партійній діяльності. Різновиди партійного темпераменту.

2
Членство в партії та його типи. Рівень членства в політичних партіях. Автономія членської бази партії. М. Острогорський про американський тип політичних партій. Теорія кокусу. Вступ та вихід з партії. Визначальні фактори участі (партисіпації) громадян в партійній діяльності. Політичні переконання та політичні заохочення. Залученість та партійна лояльність. Різновиди партійного темпераменту та партійної діяльності. Стилі політичної конкуренції.
4.

Тема 4. Партійний лідер. Особливості управління партією.

2
Автономія політичних партій. Автономія партійного керівництва.Правове регулювання партійного керівництва. Типи партійного керівництва. Етичні принципи партійної діяльності. Партійний лідер. Типи партійного лідерства. Р. Міхельс про партійних вождів. Партійний “бос” в структурі американських партійних “машин”. Деперсоналізація партійної діяльності, Партійні функціонери. Партократія. Номенклатура. Основні принципи та методи керівництва партією. Явище криволінійної невідповідності.
5.

Тема 5. Місце партій у владі. Правлячі та опозиційні партії. Парламентська та позапарламентська діяльність партій.

2
Місце партій у владі. “Правління партій”. Урядовий статус партії. Потенціал керівництва, політична ефективність партії, стабільне партійне керівництво. Типи партійного керівництва. Діяльність опозиційних партій: суть та форми. Тіньовий кабінет. Партійні коаліції та коаліційна діяльність партій. Коаліційні партії, коаліційний потенціал партії, ініціативні та доповнюючі партії. Теорія коаліцій. Мінімально виграшна коаліція, мінімально наближена коаліція, велика коаліція, коаліція більшості, коаліція меншості. Парламентська та позапарламентська діяльність партій. Депутатські групи (фракції). Взаємини депутата з партійною фракцією та партійним керівництвом. Гнучкі партії.
6.

Тема 6. Проблемно-класова та ідеологічна орієнтація політичних партій. Політичний спектр. Сім’ї політичних партій.

2
Політична ідеологія, політична платформа. Роль ідеології в діяльності партій. Ідеологічна орієнтація політичних партій. Типи політичних ідеологій. Ідеологічні (світоглядні) партії, прагматичні (недоктринні) партії. Фундаменталізм. Проблемно-класова орієнтація партій. Політичний спектр та його конфігурація. Ліво-права шкала. Ідеологічна дистанція. Індекс поляризації. Сім’ї політичних партій. Політичні групи Європарламенту. Партії старого та нового типу. Партії “нової політики”. “Кінець ідеології”. Популізм та популістські партії. Маргінальні партії.
7.

Тема 7. Електоральна діяльність політичних партій. Стратегія та тактика. Партійна програма.

2


Виборча система і багатопартійність. Виборча функція партії. Політичні партії – суб’єкти виборчого процесу. Електоральна партія. Рівень прагнень партії. Сутність електоральної діяльності політичних партій та її форми. Виборча ідентичність партії. Електоральна ефективність партії, Партія успіху. Стратегія та тактика партій. Фокус звернення партій. Маркетингова стратегія партій. Специфіка формування іміджу партії. Програми політичних партій та їх функції. Зміст та критерії аналізу партійних програм. Партійні програми та урядова діяльність. “Праграматика політичних партій”.8.

Тема 8. Інституалізація політичних партій.


2
Бар’єри розвитку політичних партій. Інституалізація, легітимація та суспільне визнання (лояльність) політичних партій. Ерозія політичної лояльності. Рівень інституалізації партії. Тривалість існування партії, узгодженість. Правова інституалізація політичних партій. Обмеження діяльності та делегалізація політичних партій.
9.

Тема 9. Фінансування діяльності політичних партій.


2
Автономія фінансової бази політичних партій. Джерела фінансування політичних партій. Вплив системи фінансування політичних партій на розвиток демократії. Правова регламентація фінансування політичних партій. Фінансування виборчої кампанії політичних партій. “Брудні гроші” в політиці та способи обмеження їх впливу на діяльність політичних партій.
10.

Тема 10. Аналіз діяльності політичних партій.

2

Аналіз діяльності політичних партій на основі досліджень масового виборця. Аналіз діяльності політичних партій на основі експертних досліджень. Аналіз елементів партійної системи. “Проект Джанди”. Cучасні зарубіжні дослідження діяльності політичних партій.
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Соціологія політичних партій (партологія) як галузь політології. Теоретико-методологічний інструментарій партології.


 1. Соціологія політичних партій як галузь політології.

 2. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

 3. Соціо-політичні поділи - основа формування сучасних партій.


Доповіді та повідомлення:


 1. Політичні партії в системі громадсько-політичних об’єднань.

 2. Розвиток української теорії політичних партій.


Основні поняття: асоціація політична, вузьке визначення партії, громадська організація, групи інтересів (тиску), елементи (індикатори) політичної партії, неурядові організації, неформальні об’єднання, об’єднання громадян, партологія, підходи до визначення політичної партії, політична партія, політичні актори, політичні інститути, поняття політичної партії, походження партій, причини виникнення політичних партій, протопартії, псевдопартії, роль партій у житті суспільства, рухи політичні, спілки об’єднань громадян, складові генетичної моделі походження партій, соціальні функції партій, теорія політичних партій, територіальна роздрібненість, територіальне проникнення, тривалість існування партії, форма та галузь застосування теорії політичних партій, широке визначення партії, функції політичних партій,
Література:
Навчально-методична:
Вступ до політології / За заг. ред. В.Й.Скиби.- К., 1998, Зародження сучасної західної політології та розвиток української політичної думки, с. 390-426.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология. Хрестоматия.- М., 1997.

История политических и правових учений / Под. общ. ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2000.

Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология.- М.: РОССПЭН, 1993, Гл. третья. Предмет и структура теории, с. 103-106.

Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія.- К., 2006, Партологія як наука та навчальна дисципліна. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем, c. 9-29, 87-98.

Основы теории политических партий: Учебн. Пособие / Под. Ред. С. Е. Заславского.- М.: Европа, 2007.- 264 с.

Политическая социология: Учебник для вузов / Под ред. Ж. Т. Тощенко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 495 с., Партии как обьект социологического анализа, с. 180-184.

Сучасний виборчий PR / Кер. авт. кол. В.В. Лісничий.- К., 2004, Поняття політичної партії та її ознаки. Історія становлення політичних партій, с. 151-156.

Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем.- Львів, 2004, Суть поняття “політична партія”. Походження партій та їх роль у житті суспільства. Формування сучасної теорії політичних партій та партійних систем. Соціально-політичні поділи, с. 6-45, 116-131, 396-418.

Шведа Ю.Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2005.


Обов’язкова:
Волинец С. Б. Вне партий ”хватай всех”: подходы к изучению партий и партийных организаций современных демократиях (Реферат) Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. Кулик А. Н., Мелешкина Е. Ю. – М.: РАН ИНИОН, 2006, c. 61-72.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология. Хрестоматия.- М., 1997, Состояние теории партий, с.134-138.

Дюверже М. Политические партии.- М., 2000, Предисловие автора. Введение: Происхождение партий, с.3-45.

Лейпхарт А. Партийные системы. Двухпартийные и многопартийные ситемы // Партии и выборы. Хрестоматия., Ч. I.- М., 2004, с. 27-49.

Липсет С. М. Неизбывность политических партий // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. Кулик А. Н., Мелешкина Е. Ю. – М.: РАН ИНИОН, 2006, c. 14-27.
Рекомендована:
Байме фон К. Партии // Политология вчера и сегодня.- Вып. 4., М., 1992.

Бекназар-Юзбашев Т.В. Партии в буржуазных политико-правовых учениях.- К., 1994.

Грамши А. Партии, государство, общество // Новое время, 1990, № 12.

Евдокимов В. Б. Партия в политической системе буржуазного общества.- Свердловск, 1990.

Ишай Э. Политические партии Израиля в епоху глибоких перемен: проверка теории иррелевантности (Перевод) // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. Кулик А. Н., Мелешкина Е. Ю. – М.: РАН ИНИОН, 2006, c. 81-103.

Карасимеонов Г. Политические партии: Часть 1. Общая теория.- Св. Климент Охридски, 1993.

Каринцев О. И. Проблема создания теории политических партий: история, современное состояние, перспективы [Електронный ресурс].- Режим доступа: www.rapn.ru/index.php?doc=lib&docid=437.

Ковальчук В. Теоретико-методологічні засади вивчення політичних партій // Студії політологічного Центру “Генеза”, 1995, № 2.

Коломейцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право, 1995, № 10.

Костицький В. Політичні партії в системі “громадянського суспільства і держави” // Право України, 1995, № 12, с. 32-34.

Кочетков А.П. Политические партии и гражданское общество.- М., 1998.

Кочетков А.П. Политические партии и партийные системы // Вестник МГУ, Мерия 12. Политические науки, 1998, № 6.

Кулик А. Н. Парадокс ”заката” политических партий на Западе и его проекция на российскую сногопартийность // Политическая наука, 2006, № 1, с. 109-135.

Кулик А. Н. Сравнительный анализ в партологии: проект К. Джанды // Политические исследования, 1993, № 1.

Курас І. Партії і наука: далі разом? // Президентський вісник, 2000, 5-11 вересня.

Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства.- М., 2003.

Меркотан К. Проблема багатопартійності в контексті концепцій демократичних трансформацій // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації., 2009, № 1, с. 39-46.

Марченко М. Н., Фарукшин М. Х. Буржуазные политические партии.- М., 1987.

Политические партии: Методологическое руководство.- М.: МРИ (США), 1994.

Политические партии в условиях демократии.- Борнхайм: Фонд К. Аденауера, Сант-Аугустин, 1995.

Политические партии: история, теория, практика / Сборник трудов под ред. Ковлера А.И.- М., 1993.- Вып.1.

Примуш М. Партії і партійні функції // Віче, 2002, № 5, с. 22-27.

Пушкарева Г.В. Партии и партийные системы: концепция М. Дюверже // Социально-политический журнал, 1993, № 9-10.

Соціально-політичні передумови формування нової партії: Аналітична доповідь / Відп. Ред. О. Михельсон.- К.: Асоціація соціального проектування, 2003.- 25 с.

Cытин А. Г. Политическая социология Мориса Дюверже // Социально-политические науки, 1990, № 12.

Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про партії та партійні системи // Студії Політологічного Центру “Генеза”, 1995, № 5, с. 287-290.

Шведа Ю. Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2003, Вип. 5., с. 368-374.

Шмачкова Т.В. Из основ политологии Запада // Политические исследования, 1991, № 2.


Тема 2. Організаційна будова політичних партій.

Класифікація політичних партій за організаційним критерієм.


 1. Організованість як базовий індикатор (елемент) політичної партії. Партологічна література про організаційну будову політичних партій.

 2. Типи політичних партій. Класифікація партій за організаційним критерієм.

 3. Внутріпартійна демократія та внутріпартійна олігархія.


Доповіді та повідомлення:


  1. М. Дюверже про роль організації в діяльності політичних партій.

  2. А. Токвіль про американські політичні партії.


Основні поняття: апарат, апаратна робота, американські партії, бар’єри (пороги) розвитку політичних партій, більшовицька партія, бюрократія, великі партії, виборча партія, відкрита (закрита) модель партії, вільний мандат, внутрішньопартійна демократія, домінуюча коаліція, елементи політичної партії, ефективна кількість партій, європейські партії, залізний закон олігархії, істотні (релевантні) партії, кадрові партії, квазіпартії, кланові партії, кокус, малі партії, маргінальні партії, масові партії, монопартія, назва політичної партії, народна партія, номенклатура, обмеження діяльності та делегалізація партій, організаційна інкапсуляція, організаційна структура партії, організаційні функції партії, організаційно сильні (слабкі) партії, організованість, партії фахового та територіального типу організації, партійна дисципліна, партійна еліта, партійна “машина”, партійна символіка, партія-виборців, партія-громада, партія-держава, партія-комітет, партії-патронажу, партократія, політичні партії США, “порожня” організація політичних партій, посередня партія, правове регулювання організаційної побудови партій, рівень автономії партії, рівень інституалізації партії, рівень системності партії, ротація, свобода створення партій, соціально децентралізована партія, способи організації партій, старі партії, статут партії, субординація, сучасні партії, територіальна роздрібленість, територіальне проникнення, тип партії, типологія партій, тоталітарні партії, традиційні партії, транзитні партії, тривалість існування партії, унітарні партії, установчі збори, фаланга, фашистські партії, фюрер-партія, харизматичні партії, централізм, централізовані (децентралізовані) партії.
Література:
Навчально-методична:
Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник.- К., 2009, Сусаільні організації та рухи, с. 262-267.

Білоус А. Структура і класифікація партій // Політико-правові системи: світ і Україна.- К., 1997, с. 16-25.

Бодуен Ж. Вступ до політології.- К., 1995, Політичні партії. Типи політичних партій, с. 102-109.

Гантер Р., Раймонд Л. Виды политических партий: новая типология (реферат) // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. Тр.- М.: ИНИОН РАН, 2006, № 1, с. 54-60.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология. Хрестоматия.- М., 1997.

Кац Р., Мэир П. Изменяющиеся модели партийной организации и партийной демократии: возникновение картельных партий // Партии и выборы. Хрестоматия., Ч.I.- М., 2004, с. 7-13. (Политическая наука, 2006, № 1, с. 27-44).

Кормич Л.І., Шелест Д.С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України.- К., 2004, Причини утворення політичних партій, їх функції, с. 199- 207.

Критичний аналіз демократії і політичних партій у працях М. Острогорського і Р. Міхельса: від концепції “кокуса” до “залізного закону” олігархії // Вступ до політології / За заг. ред. В.Й.Скиби.- К., 1998, с. 410-423.

Мейтус В. В., Мейтус В.Ю. Политическая партия: стратегия и управление.- К., 2004, Гл.3,8, Партийная организация. Модель организации партии, с. 87-100, 287-289.

Моїсеєва А. Сучасні тенденції функціонування партійних організацій в Україні // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 2, с. 49-53.

Мухаев Р.Т. Политология. Хрестоматия.- М., 2000, Устав социал-демократической партии Германии, с. 465-473.

Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія.- К., 2006, Організаційна структура політичних партій, с. 173-184.

Основи демократії / За заг. ред. А.Колодій.- К., 2002, Організаційні засади партійної діяльності та їх вплив на демократію, с. 338-345.

Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 2: Політичні процеси, системи та інститути.- Львів, 1997, Внутрішня структура політичних партій, с. 238-239.

Політологія / За наук. ред. А.Колодій.- К., 2000, Типологія партій та партійних систем, с. 210-216.

Пригожин А.И. Социология организаций.- М.: Наука, 1980.

Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства.- К., 2006, Будівництво політичних партій, с. 50-67.

Шведа Ю.Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2005.

Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем.- Львів, 2004, Організованість. Типологія політичних партій. Класифікація партій за організаційним критерієм, с.133-151, 289-308, 325-330.

Шляхтун П.П. Типологія політичних партій // Політологія.- К., 2002, с. 332-337.


Обов’язкова:
Деттербек К. Картельные партии в Западной Европе? (Реферат) // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. Кулик А. Н., Мелешкина Е. Ю. – М.: РАН ИНИОН, 2006, c. 45-54.

Гантер Р., Даймонд Л. Виды политических партий: Новая типология (Реферат) Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. Кулик А. Н., Мелешкина Е. Ю. – М.: РАН ИНИОН, 2006, c. 54-61.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология. Хрестоматия.- М., 1997, Организационная сложность и власть с. 105-109.

Дюверже М. Инфраструктура партий // Политические партии.- М., 2000, с.45-107.

Кац Р., Мэир П. Изменение моделей партийной организации и партийной демократии: Возникновение картельних партий (Сокращенный перевод) // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. Кулик А. Н., Мелешкина Е. Ю. – М.: РАН ИНИОН, 2006, c. 27-45.

Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог, 1990, № 3, Необходимось организации, c. 54-62.

Токвіль А. Про демократію в Америці.- К., 1999, Т.1., Розділ 2, Про партії в Сполучених Штатах, с. 150-155.
Рекомендована:
Алексеев В. М. Типология политических партий и лидеров.- М., 2003.

Бианкин В., Серавин А. Практика и психология регионального партстроительства.- Санкт-Петербург, 2006 http://bianki.ru/book1/book03.html#Dir_3_1

Васильев М. И. Партии, движения, политические силы // Политические исследования, 1992, № 5-6.

Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза.- М., 1991.

Голднер Э. Анализ организации // Социология сегодня. Проблемы и перспективы.- М., 1965.

Гонюкова Л. В. Організаційні основи будівництва політичних партій [Електронний ресурс]. Державне управління: теорія і практика, 2007, № 1(5). Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/ Dutp/2007-1

Ишияма Дж. Т. Партии – приемницы коммунистических и организационное развитие партий в посткоммунистической политике // Полис, 1999, № 4, с. 148-167.

Коломейцев В. Ф. Партии в зеркале западной социологии // Государство и право, 1995, № 10.

Корниенко В. И. Современные управленческие команды: формирование, организационная структура, функционирование.- Ростов-на-Дону: CКАГС, 2000.

Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика, 2002, № 5.

Литвин В. Партія як форма політичної організації суспільства // Політика і час, 1992, № 1.

Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства.- М., 2003.

Марченко М. Н., Фарукшин М. Х. Буржуазные политические партии.- М., 1997.

Моїсеєва А. Політико-організаційні засади партійного будівництва в сучасній Україні: проблеми та перспективи // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2008, № 1-2, с. 64-68.

Нідермайєр О. Внутрішньопартійна демократія // Політичні партії в демократичному суспільстві / Видавці Й. Тезінг та В. Гофмайстер.- К., 1997, с. 23-40.

Организация работы первичной партийной ячейки. Методическое пособие.- М.: НДИ, 1995.

Партії: внутрішня організація та керівні органи // Складові демократії.- К., 1993, с.34-36.

Партийное строительство.- М., 1972.

Погребенник О. Особливості регламентації організаційної структури політичних партій // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації., 2009, № 1, с. 46-52.

Побудова ефективної політичної партії / Упорядники: І. Підлуська, О. Грязнова, В. Замятін.- К., 2001.

Погребенник О. Особливості регламентації організаційної структури політичних партій // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації., 2009, № 1, с. 46-52.

Прибытков В. Аппарат.- СПб., 1995.

Примуш М. В. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій.- Донецьк, 2001.

Примуш М. Порядок утворення і діяльності політичних партій // Віче, 2001, № 5.

Пушкарева Г. В. Партии и партийные системы: концепция М.Дюверже // Социально-политический журнал, 1993, № 9-10.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, 2005, с. 61-80.

Соєр Т. Побудова “здорової” партії.- К., 2000.

Рябов С. Партія політична // Політологічні читання, 1994, №3.

Сытин А. Г. Политическая социология Мориса Дюверже // Социально-политические науки, 1990, № 12.

Тезінг Й. Трансформація, демократія та політичні партії – завдання та призначення партій // Політичні партії в демократичному суспільстві / Видавці Й. Тезінг та В. Гофмайстер.- К., 1997, с. 7-22.

Типология политических партий и партийных систем (обзор) // Политические системы буржуазных государств. Реф. сб.- М., 1980.

Шведа Ю. Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем // Вісник Львівського університету. Серія. Філософські науки.- 2008, Вип. 11, с. 160-168.

Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Полис, 1992, № 1-2, с. 226-233.

Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве.- М.: Форум, 1998.- 288 с.


Тема 3. Членство в партії та його типи. Фактори участі громадян в партійній діяльності. Різновиди партійного темпераменту.


 1. Членство в партії та його типи. Вступ та вихід з партії.

 2. Визначальні фактори участі громадян в партійній діяльності. Залученість та партійна лояльність.

 3. Різновиди партійного темпераменту та партійної діяльності.


Доповіді та повідомлення:


   1. М. Острогорський про американський тип політичних партій.

   2. Особливості організаційної структури сучасних зарубіжних партій.


Основні поняття: автономія членської бази партії, альтернативні рухи, антиконсенсусні партії, антисистемні партії, більшовизм, бланкізм, “болото”, бонапартизм, волюнтаризм, вступ та вихід з партії, громадянська інфантильність, громадянська непокора, деструкція, догматизм, егалітаризм, екстремізм, екстремістські організації, електоральна партія, елітаризм, елітарні партії, ерозія контрольних функцій партій, ерозія політичної лояльності, заангажованість політична, залученість, індивідуальне (пряме) членство в партії, інтеграційні партії, камарилья, “катехізис революціонера”, кваліфікована більшість, кворум, класова боротьба, клієнтела, клієнтельські партії, кліка, коефіцієнт членства, колегіальність, конформізм, кооптація, корпоративізм, креатура, ксенофобія, маса, месіанство, месіонерські партії, насильство, натовп, непряме (колективне) членство в партії, нетрадиційні партії, нігілізм, нонконформісти, олігархічні партії, опортунізм, орден мечоносців, партії протесту, партійна дисципліна, партійна лояльність, партійність, партія вірних (партія-закон), партія принципу, партія успіху, політична мобілізація, політичне функціонування, політичні заохочення, політичні переконання, популізм, популістські партії, право громадян на об’єднання в політичні партії, просистемні (системні) партії, протест політичний, пряме (індивідуальне) членство в партії, путч, радикалізм, радикальний теїзм, реакційні (реваншистські) партії, реакція політична, реваншизм, ревізіонізм, революційні (авангардні, більшовицькі, ленінські) партії, релевантна партія, реформізм, реформістські партії, рівень репрезентативності (істотності) партії, рівень системності партії, рівень членства в політичних партіях, сектантство, стимули партійної діяльності (природа участі), стиль політичної конкуренції, суквізм, тероризм, тест репрезентативності, традиційна клієнтела, трансформація політичної партії, фактори участі (партисипітації), фанатизм політичний, фашистські партії, фіксоване (формальне) членство в партії, фундаменталізм, хвостизм, хунвейбіни, цезаризм, центр (фокус) звернення партій, центризм, центристські партії, членство в партії, членство в політичних партіях України та його обмеження.
Література:
Навчально-методична:
Бебик В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручник.- К., 2009, Поняття, типологія і стилі політичної діяльності, с. 273-281.

Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна.- К., 1997, Структура і класифікація партій, с. 16-25.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология. Хрестоматия.- М., 1997.

Кормич Л. І., Шелест Д. С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України.- К., 2004, Причини утворення політичних партій, їх функції, с. 199- 207.

Ослон М. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп // Политология: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. Хренов.- СПб., 2006.

Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 2: Політичні процеси, системи та інститути.- Львів, 1997, Розвиток демократії у політичних партіях, с. 245-248, Ч. 3. Політична свідомість і культура, Психологія, мікро груп, с. 145-153.

Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства. Навчальний посібник.- К., 2006, Будівництво політичних партій, с. 50-67.

Шведа Ю.Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2005.

Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем.- Львів, 2004, Залученість. Узгодженість, с.151-160, 165.
Обов’язкова:
Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная сравнительная политология. Хрестоматия.- М., 1997, Согласованность, Вовлеченность с.113-120.

Дюверже М. Политические партии.- М., 2000, Члены партии, с.115-185.

Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог, 1990, № 5, Отношение вождей к массам на практике, с. 81-88.

Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог, 1990, № 5, Борьба вождей между собой за власть, c. 74-80.


Рекомендована:
Бианкин В., Серавин А. Практика и психология регионального партстроительства.- Санкт-Петербург, 2006 http://bianki.ru/book1/book03.html#Dir_3_1

Бодуен Ж. Вступ до політології.- К., 1995, с. 88-89, 93.

Зимичев А.Психология политической борьбы.- К., 1992.

Гофман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическаяп сихология.- Ростов-на-Дону, 1996.

Гоэн Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология.- Ростов-на-Дону, 1996.

Дідух М., Сороченко В., Андріашвілі О. Метаморфози передвиборних настроїв активістів “непрохідних” партій як вияв механізмів психологічного захисту // Українські варіанти, 1998, № 2, с. 40-45.

Ірха К. Вплив опозиційного статусу на побудову платформи політичної дії // Освіта Регіону. Політологія, Психологія, Комунікації, 2008, № 1-2, с. 29-33.

Курносов Ю. О. Насилля – головний аргумент більшовизму // Укр. іст. журнал, 1991.

Ліннеман Р. Релевантність організаційної структури стосовно участі // Політичні партії в демократичному суспільстві / Видавці Й. Тезінг та В. Гофмайстер.- К., 1997, с. 41-58.

Майерс Д. Социальная психология.- СПб, 1997.

Мейтус В. В., Мейтус В. Ю. Политическая партия: стратегия и управление.- К., 2004, с. 69-73.

Обушний М. І. Партійна самобутність – осердя єдності національно-демократичних сил України // Політологічний вісник, 2002, Вип. 11.- с. 109-114.

Ольшанский Д.В. Массовое настроение в политике.- М., 1995.

Орлов Б. Социал-демократия Запада: ценности и ориентации // Диалог,1990, № 12, с.96-99.

Партийное строительство.- М., 1972.

Петренко В. Ф., Митина О. В. Семантическое пространство политических партий // Психологический журнал, 1991, т.12, № 6.

Побудова ефективної політичної партії / Упорядники: І. Підлуська, О. Грязнова, В. Замятін.- К., 2001.

Политические партии США в новейшее время.- М., 1982, с. 246-268.

Примуш М. Політичні партії як правовий інститут // Нова Політика, 2000, № 5, с. 32-36.

Проэктор Т. Фашизм – путь к агрессии и гибели.- М., 1989.

Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество // Социологические исследования, 1993, № 3, 5.

Роббер М-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.- М., 1988.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, 2005, с.81-89.

Соєр Т. Побудова “здорової” партії.- К., 2000.

Сороченко В., Андріашвілі О. Бажане і дійсне в мотивації діяльності активістів виборчого процесу // Українські варіанти, 1999, № 3-4, с. 85-90.

Фролов Н. Современные политические партии и архетипы коллективного бессознательного // Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования.- М., 1996.

Челищев В. И. Феномен фундаментализма в современном мире: истоки и формы // Вестник Московского Университета, Серия 18, Социология и Политология, 2006, № 4, с.98-117.

Замогильный С. И., Виоич М. А. Социальные корни фашизма и основы его символических программ // Вестник Московского Университета, Серия 18, Социология и Политология, 2005, № 2, с.20-37.

Паниотто С. Структура межличностных отношений.- К., 1976.

Русанова О. А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе // Вестник Московского Университета, Серия 18, Социология и Политология, 2005, № 2, с.108-125.

Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России, 1995, № 3-4.


с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл