Жалпы фармакология кафедрасы Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына


с. 1
ҚММУ Ф   4/3-08/02

ҚММУ БЕ 4/02Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Жалпы фармакология кафедрасы


Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған

әдістемелік нұсқау


 

Тақырыбы: «Бластомаға қарсы дәрілер.»


 Farm-3206 «Фармакология» пәні

 

5В110300 «Фармация» мамандығы   


III  курс
Құрастырған: оқытушы Дилдабекова Н.Т.

Қарағанды 2012


  Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген

«  28»    08     2012 ж.  № 1   Хаттама

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор  ____________ С.К. Жаугашева

Тақырыбы: Бластомаға қарсы дәрілер.


Мақсаты: Бластома қарсы заттардың фармакокинетикалық сипаттамасын және дәрілік заттардың фармакодинамикалық  негіздерін сипаттау. Енгізу жолдарын, дәрілік заттардың негізгі  фармакокинетикалық параметрлерін, дұрыс мөлшерлеуін, дәрілік заттардың біріктіруін, кері және токсикалық әсерлерін алдын алу, улану болған жағдайда жоя білуді жазу.
Тапсырмалар: тақырып бойынша реферат дайындау.
Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Бластома қарсы заттардың жіктелуі.

2. Цитотоксикалық заттар.

3. Гормональды және антигормональды заттар.

4. Цитокиндер.

5. Ферменттер.

6. Радиоактивті изотоптар.
Орындау түрі: әдебиеттермен және электронды тасымалдағыштармен жұмыс жасау; рефераттарды дайындау; интернетте жұмыс жасау.

Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар

а) тақырып бойынша негізгі алу көздерін таңдау және оқу;

б) библиография құрастыру;

в) мәліметтерді жүйелеу және өндіру;

г) реферат жоспарын құрастыру /презентациялар;

д) рефератты құрастыру және өңдеу/презентациялар.Рефераттың мысалды құрлымы:

1) титульды парағы (форма бойынша өңделеді);

2) басталуы (рефераттың бөлімдерінің берілгендеріне кезектілеп/презентациялар парағын көрсетіп);

3) кіріспе (зерттелуші мәселенің мәнін құрастыру, тақырыпты таңдауын түсіндіру,оның айқындылығын және мағыналылығын анықтау, рефераттың мақсатын және мәселелерін анықтау/презентациялар);

4) негізгі бөлім (рефераттың осы бөлімінің әрбір бөлімі/презентациялар дәлелді түрде жеке мәселесін немесе оның бір бөлімін анықтап түсіндіреді, алғашқының логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалық сызықшалар, схемалар, суреттер берілуі мүмкінт.б.);

5) қорытындысы (рефераттың тақырыбы бойынша қорытынды жүргізіледі немесе жалпы қорытынды жүргізіледі/презентациялар, нұсқаулар ұсынылады);

6) әдебиеттер тізіміРефератты құрастыруға талаптар:

а) рефераттың көлемі 10-15 басылымды беттерден құрастырылу керек* (жұмыстың қосылымдары рефераттың көлеміне кірмейді /презентациялар);

б) реферат жақсы орындалу керек;

в) сөйлем берілу бойынша қолданылатын әдебиеттер берілу керек;г) библиографияны дұрыс өңдеу керек.
Тапсыру мерзімдері: аралық бақылауға дейін
Бағаның критерилері: рефератты бағалау шкаласы
 Әдебиеттер:

Орыс тілінде:

Негізгі:

 1. Харкевич Д.А. Фармакология:Учебник для вузов- 9-е, изд.,перераб., доп., испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2006.-736б.

 2. Харкевич Д.А. Фармакология:Учебник для вузов- 10-е, изд.,перераб., доп., испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2008,2009.-752 б.

 3. Аляутдин Р.Н. Фармакология : учебник для вузов / ред. Р. Н. Аляутдин. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 832б.

 4. Харкевич Д.А. Фармакология: Рук-во к лабораторным занятиям / ред. Д. А. Харкевич. - 5-е изд., испр и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 488 б.

Қосымша:

 1. Кукес В.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия : Учебник для вузов / Кукес В.Г. ; ред. Стародубцев А.К. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 640 б.

 2. Вебер В.Р. Клиническая фармакология : учеб. пособие / В. Р. Вебер. - М. : Медицина, 2009. - 448 б.

 3. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология : Нац. рук-во / Белоусов Ю.Б. ; ред: Кукес В.К., Лепахин В.К., Петров В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 976 б.

 4. Кукес В.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия : учебник / В. Г. Кукес, А. К. Стародубцев. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 640 б.

 5. Нил Майкл Дж. Наглядная фармакология : учеб. пособие для вузов: пер. с англ. / Майкл Дж. Нил. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 104 б.

 6. Райд Д.Л. Клиническая фармакология и фармакотерапия : лекционный курс: пер. с англ. / Д. Л. Райд, П. К. Рубин, М. Р. Уолтерс. - М. : Мед. лит., 2009. - 416 б.

 7. Рамачандран А. Фармакология в вопросах и ответах : учеб. пособие: пер. с англ. / ред. А. Рамачандран. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 б.

Қазақ тілінде:

Негізгі

 1. Харкевич Д.А. Фармакология:Учебник для вузов- 9-е, изд.,перераб., доп., испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2006.-736б.

 2. Харкевич Д.А. Фармакология:Учебник для вузов- 10-е, изд.,перераб., доп., испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2008,2009.-752 б.

 3. Харкевич Д.А. Фармакология : жоғары оқу орындарына арналған оқулық / Д. А. Харкевич. - Алматы, 2004. - 608 п.

 4. Аляутдин.Р.Н. Фармакология : учебник для вузов / ред. Р. Н. Аляутдин. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 832 б.

 5. Харкевич Д.А. Фармакология: Рук-во к лабораторным занятиям / ред. Д. А. Харкевич. - 5-е изд., испр и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 488 б.

 6. Жаугашева С.К. Фармакология бойынша таңдамалы дәрістер курсы: Оқу құрал. - Қарағанды, 2008. - 86 б.


Бақылау     (сұрақтар, тестер, есептер және т.б.таңдауына)

Сұрақтар

 1. Алкилирлеуші заттардың жіктелуі.

 2. Алкилирлеуші заттардың салыстырмалы сипаттамасы.

 3. Антиметаболиттер.Жіктелуі.

 4. Әсер ету механизмі. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы..

 5. Цитотоксикалық антибиотиктер. Жіктелуі. Әсер ету механизмі. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы

 6. Өсімдік текті цитостатиктер. Әсер ету механизмі. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы

 7. Гормональды заттар және олардың синтетикалық аналогтары.

 8. Антигормональды заттар.

 9. Гонадотропин-рилизинг гормонның аналогтары..

 10. Бүйрек үсті безінің қыртысты бөлімінің антагонистері.

 11. Цитокиндер.

 12. Ферментті препараттар.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

с. 1

скачать файл