Ао «Интергаз Центральная Азия» Филиал «умг «Южный» объявляет о проведении


с. 1
АО «Интергаз Центральная Азия» Филиал «УМГ «Южный» объявляет о проведении  открытых тендеров  по закупке  следующих работ:

  1. «Монтаж периметрального ограждения». Объем закупок – 1 работа. Место выполнения работ: Алматинская обл., Карасайский район, г. Каскелен, ул. Момышулы, 14, Алматинское ЛПУМГ. Требуемый срок выполнения работ: с момента подписания договора до 30.11.2013 г.

Полный перечень закупаемых  работ,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие требованиям, указанным в пункте 23 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» 26 мая 2012 года.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до «18» часов 00 минут времени г. Алматы «20» июня 2013 года включительно, по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18 часов времени г. Алматы, либо на веб-сайте «www.intergas.kz».

Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенности на получение копии тендерной документации, подачу заявки на участие, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие  в  тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «Интергаз Центральная Азия» Филиал «УМГ «Южный» по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59.

Окончательный срок представления тендерных заявок - 10 часов 00 минут времени г. Алматы «21» июня 2013 года. Конверты с тендерным заявками будут вскрываться в 10 часов 30 минут времени г. Алматы «21» июня 2013 года, по следующему адресу: 050012, г. Алматы ул. Байтурсынова, 46, каб. №59.

Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (727) 258-15-15, вн. (718), факс 8 (727) 259-64-80.«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» АГҚБ филиалы келесі жұмыстарды сатып алу жөнінде ашық тендерін хабарлайды:

1. «Периметрлі қоршауларды монтаждау». Сатып алу көлемі – 1 жұмыс. Жұмысты орындау орны: Алматы обл., Қарасай ауданы, Қсакелең қ., Момышұлы көшесі, Алматы ЖӨАГҚБ. Жұмыстың орындалуын талап ететін мерзім: Щартқа қол қойған сәттен бастап 2013 жылдың 30 қарашасына дейін.

Сатып алынған жұмыстардың толық тізімі, олардың саны және сипаттамасы тендерлік құжатнамада көрсетілген.

Тендерге қатысуға 2012 жылдың 26 мамырында «Самрук-Қазына» АҚ директорлар Кеңесінің Шешімімен бекітілген, «Самрук-Қазына» ұлттық әл-ауқаты қоры» АҚ мен дауыс беруші акцияларының елу және одан артық пайызы (қатысу үлесі) тікелей немесе жанама түрде «Самрук -Қазына» АҚ­-ға тиесілі болып келетін заңды тұлғалардың тауарды, жұмыс және қызметті сатып алуларды жүзеге асырудың бірыңғай ережелерінің 23 тармағындағы көрсетілген талаптарға жауап беретін барлық әлеуетті мердігерлер жіберіледі.

Тендер құжатнама пакетін 2013 жылдың «20» маусымын қоса есептегенде Алматы қ. уақыты бойынша сағат 18-00-ге дейін мына мекен-жайдан алуға болады: 050012, Алматы қаласы, Байтұрсынов көшесі, 46 үй, 59 каб. күнде, демалыс күндері мен мейрам күндерінен басқа уақытта Алматы қ. уақыты бойынша: сағ. 9.00-ден 18.00-ге дейін, немесе «www.intergas.kz» веб –сайтында.

Әлеуетті мердігерлердің өкілдері тендерлік құжатнаманы алу үшін, қатысуға сұраныс беру үшін, сондай-ақ тендерлік сұраныстар хатқалтасын ашуға қатысуы үшін өздерімен бірге сенімхаты болуы тиіс. Тендерлік құжатнама тегін өткізіледі.

Әлеуетті мердігерлердің тендерге қатысу үшін хатқалтада мөрленген тендерлік сұраныстары «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» АГҚБ Филиалының келесі мекен-жайы бойынша: 050012, Алматы қ., Байтұрсынов көшесі, 46 үй, 59 кабинетіне жіберіледі.

Тендерлік сұраныстарды жіберудің соңғы мерзімі 2013 жылдың «21» маусымы күнi Алматы қ. уақыт бойынша сағат 10-00-ге дейін.

Тендерлік сұраныс хатқалталары мына мекен-жай бойынша: 050012, Алматы қ., Байтұрсынов көшесі, 46 үй, №59 кабинетте, 2013 жылдың «21» маусымы Алматы қ. уақыты бойынша 10-30-да ашылады.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефон арқылы білуге болады: 8 (727) 258-15-15, ішкі. (718), факс 8 (727) 259-64-80.
«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» МГҚБ филиалы келесідей жұмысты сатып алу жөнінде ашық тендерін хабарлайды:

1. «Суменжабдықтау жүйесін күрделі жөндеуден өткізу жұмыстары».Сатып алу көлемі – 1 жұмыс. Жұмысты орындау орны: Оңт.Қазақстан обл., Ақбұлақ ауданы, Ақбұлақ ЖӨБ «Оңтүстік» МГҚБ. Жұмыстың орындалуын талап ететін мерзім: келісімшартқа қол қойған сәттен бастап 2013 жылдың 30 желтоқсанына дейін.

2. «Суқұбырын күрделі жөндеуден өткізу». Сатып алу көлемі – 1 жұмыс. Жұмысты орындау орны: Оңт.Қазақстан обл., Ақбұлақ ауданы, Ақбұлақ ЖӨБ «Оңтүстік» МГҚБ. Жұмыстың орындалуын талап ететін мерзім: келісімшартқа қол қойған сәттен бастап 360 күннің ішінде.

3.«Өндірістік-техникалық ғимаратты жөндеу бойынша құрылыс жұмыстары». Сатып алу көлемі – 1жұмыс.Жұмысты орындау орны:Оңт.Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек-Жолы ауылы, Полторацкі ЖӨБ «Оңтүстік» МГҚБ. Жұмыстың орындалуын талап ететін мерзім: келісімшартқа қол қойған сәттен бастап 2013 жылдың 30 қарашасына дейін.

Сатып алынған жұмыстардың толық тізімі, олардың саны және сипаттамасы тендерлік құжатнамада көрсетілген.

Тендерге барлық Мердігерлер қатыса алады, тауар, қызмет, жұмысты сатып алу «Самрұқ-Қазына» АҚ мен дауыс беруші акциялардың елу және одан да артық пайызы (қатысу үлесі) тікелей немесе жанама түрде «Самрұқ-Қазына» АҚ­-ға тиесілі болып келетін заңды тұлғалардың сатып алуларды жүзеге асырудың бірыңғай ережелері (бұдан әрі - Ережелер) 23 ережеде көрсетіліп, 2012 жылдың 26 мамырында Директорлар кеңесінде бекітілді .

Тендер құжатнамасының пакетін «18» сағат 00 минут 2013 жылдың «16» мамырда әр күн сайын ала аласыз, демалыс және мереке күндерінен басқа күні сағат 9-дан 18:00 ге дейін, мына мекен-жай бойынша: 050012, Алматы қаласы, Байтұрсын көшесі, 46 каб, 59. немесе «www.intergas.kz» веб –сайтында.

Тендерге қатысу үшін мәміле беру, Тендерлік мәміледегі конвертті ашу негізінде қатысу, Тендерлік құжатнаманың көшірмесін алу үшін Мердігердің сенімхаты болуы тиіс.Тендерлік құжатнама тегін өткізіледі.

Тендерлік мәлімдеме тендерге қатысу үшін, конвертте мөр басылған. Мердігермен жеткізіледі. «Интергаз Орталық Азия» «оңтүстік» МГҚБ Филиалының мекен-жайы: 050012, Алматы қ., Байтұрсын көшесі, 46, каб 59. Жеткізуші Мердігер немесе өкілетті жетекшілерінің тендерге қатысу мәлімдемесі тендерлік комиссия хатшысының журналында тіркеледі.

Соңғы тендер мәлімдемесінің мерзімі 2013 жылдың «17» мамырда Алматы қаласының уақытымен сағат 10: 00-де .

Тендер мәлімдемесінің конверті сағат Алматы қ уақыты бойынша 10:30 да, мына мекен-жай бойынша: 050012, 2013 жылдың «17» мамырда Алматы қ., Байтұрсын көшесі, 46, 5 қабат, № 55 каб, Конференц-залында ашылады.Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы білуге болады: 8 (727) 258-15-15, ін. (718), факс 8 (727) 259-64-80.

с. 1

скачать файл