6. Спирттерде болатын химиялық байланыстардың түрі сутектік, металдық


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4
1 нұсқа

1. Кальцийдің химиялық таңбасы

 1. * Са

 2. Cr

 3. Cs

 4. К

 5. С

2. Электролиттік диссоциациялану процессі

 1. гидроксид ионының түзілуі

 2. электр тогын өткізбеуі

 3. электр тогын өткізу

 4. * электролиттер иондарға ыдырауы

 5. иондарға мүлдем ыдырамауы

3. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. Айырылу

 2. Орын басу

 3. Бейтараптану

 4. *Тотығу-тотықсыздану

 5. Алмасу

4. Синтетикалық талшық

 1. жібек

 2. *капрон

 3. ацетатты талшық

 4. жүн

 5. мақта

5. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары 1. НСІ

 2. C2H2

 3. C

 4. * СІ2

 5. NaCI

6. Спирттерде болатын химиялық байланыстардың түрі

 1. сутектік, металдық.

 2. * ковалентті полюссіз, ковалентті полюсті.

 3. ковалентті полюссіз, сутектік.

 4. иондық, ковалентті полюсті,

 5. металдық.

7. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. натрий нитраты.

 2. аммоний дихроматы.

 3. *калий перманганаты.

 4. калий фосфаты.

 5. алюминий хлориді.

8. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(HSO3)3

 2. Bi(OH)SO4

 3. Bi(H2SO3)3

 4. * Bi(HSO4)3

 5. [Bi(OH) 2]2 SO4

9. «Бром» атауының мағынасы——

 1. *сасық

 2. қызыл қоңыр

 3. хош иісті

 4. қатты

 5. сұйық

10. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. борпылдақ ұнтақ.

 3. ақ ұнтақ.

 4. суда жақсы ериді.

 5. *балық иісі бар.

11. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

 1. * Zn

 2. Cu

 3. W

 4. V

 5. Cr

12. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

 1. Зелинский

 2. Кучеров

 3. Бертло.

 4. *Лебедев

 5. Марковников

13. Тас көмірді ауа қатыстырмай қыздыру арқылы айыру әдісі

 1. риформинг

 2. гидратация

 3. гидролиз

 4. диссоциация

 5. *кокстеу

14. Фенолдың формуласы:

 1. * C6H5OH.

 2. C6H5Cl.

 3. C6H5Br.

 4. C6H6.

 5. C6H5NO2.

15. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

 1. NO2 және SіO2

 2. *NO2 және CO2

 3. CO2 және NH3

 4. NH3 және NO

 5. NO және СO

16. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

 1. 2

 2. 4

 3. 3,5

 4. 2,5

 5. *3

17. 10 %-тік ерітіндісін алу үшін 250г суда еритін тұз қышқылының массасы:

 1. 35 г.

 2. 37,7 г.

 3. *27,7 г.

 4. 23 г.

 5. 14 г.

18. Оттектің массалық үлесі көп зат

 1. SnO­2

 2. SіO2

 3. C)* CO2

 4. GeO2

 5. PbO2

19. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. 1,77 г

 2. 2,04 г

 3. 1,02 г

 4. *1,49 г

 5. 3,06 г

20. Көміртектің органикалық қосылыстарда төртвалентті болуының себебі:

 1. sp2 гибридтенуінен.

 2. *Сыртқы электрондық қабатында төрт тақ электронның болуынан (қозған күйіне).

 3. Көміртегі атомының электрон бұлтының гибридтенуінен.

 4. Сыртқы электрондық қабатында екі тақ электронның болуынан.

 5. sp3 гибридтенуінен.

21. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы

 1. * 11,6 г

 2. 9,6 г

 3. 12,6 г

 4. 10,6 г

 5. 13,6 г

22. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға қажет бензолдың массасы:

 1. 24,6 г.

 2. 18,6 г.

 3. * 15,6 г.

 4. 21,6 г.

 5. 12,6 г.

23. Берілген заттардың ішіндегі  - аминовалериан қышқылы

A)


B)


C)


D)


E)*
24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

 1. бактериялар

 2. гормондар

 3. ферменттер

 4. *гемоглобиндер

 5. вирустар

25. S + O2 SO2 + 297 кДж

0,8 тонна күкіртті жаққан кездегі бөлінетін жылу мөлшері: 1. 5,2∙102

 2. 2,4∙104

 3. * 7,4∙106

 4. 9,5∙105

 5. 3,5∙103

30. 45 кг глюкоза сүт қышқылын түзе ашу кезінде 40 кг сүт қышқылы түзілді. Теориямен салыстырғанда реакция өнімінің шығымын есепте.

 1. 59%

 2. 74%

 3. 69%

 4. 42,6%

 5. 88,9%2 нұсқа


1. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

 1. * аргентум

 2. алюминий

 3. аш

 4. феррум

 5. аурум

2. Ковалентті полюсті байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. NH3

 2. 2

 3. H2O

 4. P2O5

 5. CO2

3. MgCl2 диссоциацияланғанда түзілетін иондар

 1. Mg + 2Cl

 2. Mg2+ + Cl

 3. Mg2+ + Cl2

 4. *Mg2+ + 2Cl-

 5. диссоциацияланбайды

4. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Cs

 2. Co

 3. Os

 4. C

 5. * O

5. x

С2 Н4 → C2H5OH → СН3 COH тізбегіндегі „ Х ” заты 1. H2

 2. CH3OH

 3. C)* H2O

 4. C2H6

 5. CH3COOH

6. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. *63 г/моль.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63 моль/г.

 5. 63.

7. Мольдік массасының мәні ең кіші:

 1. *NaBO2

 2. NaNO2

 3. NaІO2

 4. NaAsO2

 5. NaClO2

8. Натрий карбонатының түзілу реакциясы:

 1. NaOH + CO 

 2. Na2O + CaCO3

 3. Na2O + K2CO3

 4. NaOH + MgCO3

 5. *NaOH + CO2

9. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

 1. *доломит

 2. боксит

 3. корунд

 4. каолинит

 5. дала шпаты

10. Темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс—

 1. Fe2O3

 2. FeСO3

 3. FeS2

 4. * Fe3O4

 5. Fe2O3 · n Н2О

11. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

 1. атомдардың санына

 2. * валенттілігіне

 3. атомдардың түріне

 4. салыстырмалы атомдық массасына

 5. тотығу дәрежесіне

12. Мұнай өнімдерін крекингілеу мына заттарды алу үшін қолданылады:

 1. * бензинді

 2. бензолды.

 3. көмірсуларды.

 4. фенолды.

 5. мазутты.

13. Фенолдың басқаша атауы

 1. фенил

 2. *карбол қышқылы

 3. изопрен

 4. алкан

 5. альдегидоспирт

14. Бутадиен каучугінің құрылымдық буыны: 1. - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 -

 2. *- СН2 - СН = СН - СН2 -

 3. СН2 = СН - СН = СН2

 4. - СН2 - СН2 -

15. Егер жай заттардан 9 г су түзілгенде 143 кДж жылу бөлінген болса, реакцияның термохимиялық теңдеуі

 1. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - 143 кДж

 2. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O - 286 кДж

 3. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 143 кДж

 4. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 286 кДж

 5. * 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 572 кДж

16. 160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі

 1. 15%

 2. 30%

 3. 20%

 4. 10%

 5. *25%

17. а) Э+O2  Э3O4

б) Э(OH)2+O2+H2O  Э(OH)3реакцияларына қатысатын элемент

 1. Al

 2. Mg

 3. * Fe

 4. Ba

 5. Ca

18. Концентрациялы азот қышқылы әрекеттесетін зат:

 1. Al.

 2. Pt.

 3. CO2.

 4. * C.

 5. Na2SO4.

19. Темірді өндіру тиімді кен:

 1. лимонит Fe2O3nH2O

 2. * магнетит Fe3O4

 3. пирит FeS2

 4. сидерит FeCO3

 5. гематит Fe2O3

20. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

 1. 2,8 л

 2. 5,4 л

 3. 7,3 л

 4. 6,7 л

 5. * 3,7 л

21. Белгісіз заттағы элементтердің массалық үлесі: көміртек 88,23 % және сутек 11,77 %, оттек бойынша тығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

 1. С6Н10.

 2. С4Н6.

 3. С3Н4.

 4. С4Н8.

 5. * С5Н8.

22. C8H10 ароматты көмірсутектеріне сәйкес изомерлер саны:

 1. 3.

 2. 2.

 3. * 4.

 4. 5.

 5. 1.

23. Мыс (ІІ) гидроксиді әрекеттесетін спирт:

 1. *

 2. СН3 - СН2 - СН2ОН

 3. С2Н5ОН

 4. СН3ОН24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

 1. гормондар

 2. *ферменттер

 3. вирустар

 4. бактериялар

 5. гемоглобиндер

25. SіCl4-тің толық гидролизі кезінде түзілетін екі зат

 1. SіO2 және HCl

 2. H2SіO3 және Cl2

 3. *H2SіO3 және HCl

 4. Sі және HCl

 5. SіO2 және HClO

3 нұсқа


1. Жай зат

 1. Темір сульфиді

 2. Су

 3. * Сутегі

 4. Күкірт сутегі

 5. Натрий хлориді

2. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. * -1

 2. +2

 3. +1

 4. +3

 5. -2

3. Негіздерге тән диссоциациялану теңдеуі

 1. 2Na+ + SO42-

 2. *Na+ + OH-

 3. Mg2+ + ОН- + Cl-

 4. Mg2+ + SO42-

 5. Аl(ОН)2+ + Cl-

4. Бейметал оксиді

 1. BeO

 2. Al2O3

 3. ZnO

 4. Na2O

 5. * Р2O5

5. Пропеннің молекуласы тұрады:

 1. 2 атом көміртегінен және 4 атом сутегінен

 2. 4 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

 3. 3 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

 4. 3 атом сутегінен және 6 атом көміртегінен

 5. * 3 атом көміртегінен және 6 атом сутегінен

6. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. S.

 3. O.

 4. He.

 5. *C.

7. Ізбестасты қатты қыздырғанда түзілетін газ.

 1. Н2.

 2. СО.

 3. О2.

 4. N2.

 5. * СО2.

8. Натрий атомының электрондық конфигурациясы:

 1. 1s22s22p63s23p63d54s1

 2. 2s22s1

 3. * 1s22s22p63s1

 4. 1s22s22p63s23p63d104s1

 5. 1s22s22p1

9. Метеориттің негізін құрайтын металл

 1. Pb

 2. Mg

 3. * Fe

 4. Hg

 5. Zn

10. Өзгеріс схемасында А және В қосылыстарын анықтаңыз:

CH4  A  B  C6H5Cl 1. Хлорметан, ацетилен.

 2. Этилен, бензол.

 3. * Ацетилен, бензол.

 4. Этан, ацетилен.

 5. Этилен, ацетилен.

11. Мұнай фракцияларынан алынған трактор жағармайы:

 1. Парафин.

 2. Мазут.

 3. Газойль.

 4. * Лигроин.

 5. Бензин.

12. Майдың түзілу теңдеуі

 1. НCOOH + СН3OH →

 2. *СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + 3С17 Н35 СООН→

 3. НCOOСН3 + НОН →

 4. СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Cu(OH)2

 5. СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Na→

13. Белоктар гидролизінің ақырғы өнімі 

 1. -амин қышқылдары

 2. *-амин қышқылдары

 3. -амин қышқылдары

 4. -амин қышқылдары

 5. -амин қышқылдары

14. Полиэфирлі талшық:

 1. Жібек.

 2. Вискоза.

 3. Нитрон.

 4. Капрон.

 5. * Лавсан.

15. Температураны 100С градусқа көтергенде реакция жылдамдығы үш есе артатын болса, температураны 1500С -2000С-қа дейін көтергенде реакция жылдамдығы

 1. 260 рет артады

 2. 264 рет артады

 3. *243 рет артады

 4. 250 рет артады

 5. 269 рет артады

16. Қыздырғанда ыдырамайтын тұз:

 1. *калий сульфаты.

 2. натрий нитраты.

 3. күміс нитраты.

 4. кальций карбонаты.

 5. магний карбонаты.

17. 5г мыс купоросын 35г суда еріткенде тұздың ерітіндідегі массалық үлесі:

 1. *12,5%

 2. 8,5%

 3. 11,5%

 4. 14,5%

 5. 10,5%

18. Fe, Cu, Pt металдардан сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесетіндері:

 1. Fe мен Cu.

 2. барлық металдар.

 3. ешқайсысы әрекеттеспейді.

 4. * Тек Fe.

 5. Fe мен Pt.

19. Мыс (ІІ) гидроксиді мен азот қышқылының әрекеттесуінің толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффиценттер қосындысы

 1. 9

 2. 12

 3. 8

 4. 11

 5. *10

20. 20 кг алюминий оксидінен 10 кг алюминий алынды. Реакция өнімі шығымының массалық үлесін анықтаңыз.

 1. 75%

 2. 80%

 3. 84%

 4. * 94%

 5. 88%

21. Бутанмен әрекеттесетін заттар жұбы:

 1. Су және сутек.

 2. *Оттек және хлор молекуласы.

 3. Хлор молекуласы және хлор сутек.

 4. O2 және сутек.

 5. Натрий гидроксиді және хлор молекуласы.

22. Бутен-1 мен бромның әрекеттесу өнімі:

 1. *1,2-дибромбутан.

 2. 1,2-дибромпентан.

 3. бромбутен.

 4. бромбутан.

 5. бромпентен.

23. 50 г пропанолмен әрекеттесетін натрийдің массасы

 1. * 19,2 г

 2. 20,7 г

 3. 17,7 г

 4. 16,2 г

 5. 18,7 г

24. 2,3-диметилгексан қышқылының құрылым формуласы

A)


B)


C)*


D)


E)
25. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы K2Cr2O7+KJ+H2SO4  Cr2(SO4)3+J2+K2SO4+H2O

 1. 31

 2. 27

 3. 23

 4. * 29

 5. 25


4 нұсқа1. Химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең.

 1. Құрам тұрақтылық заңы

 2. Газдар заңы

 3. Периодтық заң

 4. * Зат массасының сақталу заңы

 5. Авогадро заңы

2. Ионды байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. *CO2

 2. CaF2

 3. NaCl

 4. NaF

 5. LiCl

3. Диссоциацияланғанда SO42- түзетін зат

 1. Al(OH)3

 2. * (NH4)2SO4

 3. KNO3

 4. Na3PO4

 5. CaСl2

4. Экзотермиялық реакция теңдеуін табыңдар

 1. CaCO3  CaO + CO2  Q

 2. *Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O + Q

 3. ZnCl2  Zn + Cl2  Q

 4. 2AlCl3  2Al + 3Cl2  Q

 5. 2H2O  2H2 + O2  Q

5. х

СН3СООН →СІCH2 -СООН → NH2 CH2 -СООН (-NH-R-CO-) n тізбегіндегі Х заты 1. * nNH2CH2COOH

 2. C2H5COOH

 3. СІ2

 4. C2H5OH

 5. NH3

6. Марганец элементі...

 1. s-элементке жатады.

 2. f-элементке жатады.

 3. h-элементке жатады.

 4. *d-элементке жатады.

 5. p-элементке жатады.

7. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. K, Na, Cr.

 2. * Ni, Cr, Zn.

 3. Na, Mn, Al.

 4. Cs, Cu, Fe.

 5. Cu, Na, Cr.

8. Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар

 1. F, Cl, Br, J, At

 2. Lі, Na, K, Pb, Cs, Fr

 3. B, Al, Ga, Jn, Tl

 4. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

 1. * Mn, Tc, Re, Rh

9. Алкандар қатарына жататын көмірсутек

 1. C6H12

 2. C5H10

 3. * C10H22

 4. C8H­16

 5. C8H14

10. sр3-гибридтену типіне сәйкес келетін көмірсутек:

 1. этен

 2. бутен

 3. * этан

 4. этин

 5. бутин

11. Мұнай көмірсутектерінің ұшқыш заттарға айырылуы:

 1. * Крекинг.

 2. Риформинг.

 3. Электролиз.

 4. Гидролиз.

 5. Пиролиз.

12. Молекула құрамында гидрооксил тобы бар зат:

 1. галоген.

 2. * фенол.

 3. амин.

 4. бензол.

 5. эфир.

13. Осы затпен әрекеттескенде аминқышқылдары қышқылдық қасиет көрсетеді:

 1. H2SO4.

 2. H2O.

 3. HCl.

 4. H2SO3.

 5. *KOH.

14. Полиэтилен  ... полимер болады.

 1. әрі табиғи, әрі химиялық

 2. табиғи, өсімдік текті

 3. химиялық, жасанды

 4. табиғи, жануар текті

 5. * химиялық, синтетикалық

15. Егер термохимиялық теңдеу С+О2 = СO2+402,2 кДж болса, 2 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. 69,03 кДж

 2. 66,03 кДж

 3. 65,03 кДж

 4. 68,03 кДж

 5. * 67,03 кДж

16. 20 г натрий карбонатына тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде, бөлініп шығатын газдың көлемі

 1. 6,73 л

 2. 2,23 л

 3. 8,93 л

 4. 22,43 л

 5. *4,23 л

17. 5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітуге қажет судың массасы:

 1. 40г

 2. *38г

 3. 20г

 4. 24г

 5. 19г

18. Al Al(OH)3 AlOHSO4 Al(OH)3

тізбегіндегі X, Y, Z заттары 1. H2O, K2SO4, H2O

 2. * H2O, H2SO4, NaOH

 3. Al(OH)3, H2SO4, H2O

 4. NaOH, H2SO4, H2O

 5. H2O, SO­3, H2SO4

19. Фосфор (ІІІ) оксидінде фосфордың тотығу дәрежесі:

 1. * +3.

 2. –2.

 3. +1.

 4. –3.

 5. +2.

20. 1,4 г көміртегі (ІІ) оксиді алатын көлем:

 1. *1,12 л

 2. 5,6 л

 3. 0,71 л

 4. 2,24 л

 5. 3,6 л

21. Бөлме температурасында сутегін судан ығыстырып шығаратын металл:

 1. Fe.

 2. Al.

 3. Cr.

 4. * K.

 5. Mg.

22. Пентадиен –1,2-нің қос байланыстар орналасуы бойынша изомері:

 1. 3 метил бутадиен-1,2.

 2. пентин-1.

 3. *пентадиен –1,3.

 4. 2-метилбутадиен-1,3.

 5. пентин 2.

23. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға қажет бензолдың массасы:

 1. 12,6 г.

 2. 24,6 г.

 3. 18,6 г.

 4. 21,6 г.

 5. *15,6 г.

24. 22 г ацетальдегидті гидрлегенде түзілетін этанолдың массасы

 1. 26 г

 2. 20 г

 3. 29 г

 4. D)* 23 г

 5. 17 г

25. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

KJ+H2SO4  K2SO4+S+J2+H2O 1. 7

 2. 11

 3. * 21

 4. 20

 5. 13


5 нұсқа


1. S – электрон бұлтының пішіні:

 1. пирамида

 2. сызықтық

 3. *шар

 4. гантель тәрізді

 5. тетраэдр

2. Электр тогын жақсы өткізеді

 1. қантың сулы ерітіндісі

 2. су

 3. * ас тұзының сулы ерітіндісі

 4. дистилденген су

 5. спирт

3. Оттекке жатпайтын тұжырым:

 1. салыстырмалы молекулалық массасы-32

 2. түссіз газ

 3. су ыдыраған кезде алынады

 4. сутек пероксиді ыдыраған кезде алынады

 5. *суда жақсы ериді

4. СН3СН2СН2 радикалы:

 1. Этил

 2. Фенил

 3. Аллил

 4. * Пропил

 5. Винил

5. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары 1. C2H2

 2. НСІ

 3. NaCI

 4. C

 5. *СІ2

6. Химиялық құбылысқа жататыны

 1. буландыру.

 2. дистилдеу.

 3. хромотографиялау.

 4. шайқау.

 5. * крекингілеу.

7. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы катализатор қатыспайтын реакция

N2 NH3 NO NO2 HNO3 1. 1,2,3,4

 2. *3,4

 3. 1,2,3

 4. 1,2

 5. 1,3,4

8. Жер қыртысында бос күйінде кездесетін металдар қатары

 1. Cu, Fe, Mg

 2. Na, Ca, K

 3. Ag, Pb, K

 4. *Pt, Au, Ag

 5. Mn, Au, Zn

9. Cөндірілмеген әктің формуласы

 1. CaC2

 2. CaCO3

 3. *CaO

 4. Ca(OH)2

 5. CaSO4

10. Атомының электрондық формуласы 1s22s22p63s23p63d24s2 болатын металл

 1. *Ti

 2. Cr

 3. Zn

 4. Fe

 5. Cu

11. Салыстырмалы молекулалық массасы 58 болатын көмірсутек

 1. гексан

 2. метан

 3. пентан

 4. октан

 5. E)* бутан

12. Ароматты көмірсутектерге тән изомерлер түрі:

 1. Атомдардың көміртектік тізбегінің изомериясы.

 2. Кеңістік изомериясы.

 3. Функциональды топтың болуы.

 4. Қос байланыстың болуы.

 5. *Бензол ядросында орын басушылардың орналасуы.

13. Альдегидтердің жалпы формуласы

 1. CnH2n+1OH

 2. *CnH2n+1COH

 3. CnH2n

 4. CnH2n+1­COOH

 5. CnH2n-6

14. Күрделі эфирлер суда ...

 1. жақсы ериді, себебі оны құрайтын қышқыл мен спирт жақсы ериді.

 2. * нашар ериді, себебі молекулааралық сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауынан.

 3. нашар ериді, себебі өте ұшқыш заттар.

 4. жақсы ериді, себебі эфирлік топшасы бар.

 5. ериді, себебі құрамы күрделі.

15.

екі үрдісте де тепе-теңдік ығыспайтын жағдай 1. температураның кемуі

 2. Н2 концентрациясының артуы

 3. * қысымның артуы

 4. Н2 концентрациясының кемуі

 5. температураны жоғарылату

16. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

 1. 6,12 г.

 2. 25 г.

 3. 4 г.

 4. *12,25 г.

 5. 10 г.

17. 1г сутекпен 11,2л оттек (қ.ж.) әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері

 1. 0,35 моль

 2. 1 моль

 3. 0,5 моль

 4. 0,25 моль

 5. 0,75 моль

18. Азоттың тотығу дәрежесі дұрыс аңықталмаған жағдай: 1. *19. Оттектің массалық үлесі көп зат

 1. PbO2

 2. SіO2

 3. GeO2

 4. SnO­2

 5. * CO2

20. 4,4г пропанды пропеннен алу үшін жұмсалған сутектің көлемі:

 1. 1,12 л

 2. * 2,24 л

 3. 22,4 л

 4. 11,2 л

 5. 5,6 л

21. Өзгерістер тізбегіндегі X затының молекулалық массасы

C2H4  C2H2  X  C6H5NO2 1. *78

 2. 88

 3. 68

 4. 48

 5. 58

22. 12,9 г хлорэтан натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін этанолдың массасы

 1. *9,2 г

 2. 4,6 г

 3. 0,95 г

 4. 1,15 г

 5. 2,3 г

23. Мына тотығу-тотықсыздану реакциясына коэффициенттер қойып, KMnO4+HClKCl+MnCl2+Cl2+H2O 10 моль калий перманганатынан алынатын хлордың зат мөлшері:

 1. *25 моль;

 2. 10 моль;

 3. 20 моль;

 4. 5 моль;

 5. 15 моль;

24. Крахмал гидролизденгенде түзілетін соңғы өнім

 1. рибоза

 2. дезоксирибоза

 3. фруктоза

 4. * глюкоза

 5. глюкоза

25. Салыстырмалы молекулалық массасы 500000 болатын каучуктегі изопрен буындарының саны

 1. * 7353

 2. 7233

 3. 7483

 4. 7693

 5. 7796

с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл